Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Lubelskie » Powiat tomaszowski » Gmina Gmina miejska - Tomaszów Lubelski »
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Ogłaszający: Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.01.2013

PREZES SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Na podstawie art. 32a§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych/Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn.zm./ ogłasza konkurs na stanowisko:

 

DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.1070 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku tj.

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.nr 164, poz. 1365 z późn.zm./
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni  na stanowisku kierowniczym,
 5. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa art.31 ust.1, pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn.zm./
 7. nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 1. zawodowe,
 2. kierownicze,
 3. społeczne
 4. intelektualne
 5. osobowościowe.

 

Zakres wymienionych wyżej kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu /Dz. U. nr 20, poz.121/.

 

Konkurs składa się z następujących etapów:

 

 1. Etap pierwszy- ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów. Na posiedzeniu tym, kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 2. Etap drugi -  ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań,
 3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. wyraźna kserokopia dowodu osobistego
 4. odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające  wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska
 6. oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w pkt. 1,5,6,7 art. 32a§1  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013 r.
 7. oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oświadczenia  powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, pokój nr 104,w zaklejonej kopercie wraz z podaniem oznaczenia konkursu- K.I.013/21-4/12 z dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SĄDU  lub przesłać drogą pocztową na adres - Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski  do dnia 07 stycznia 2013 roku. W przypadku przesłania dokumentów pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania - stempla pocztowego.

 

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim: www.tomaszowlub.sr.gov.pl

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl