Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w gminie Brwinów


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.02.2013

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w gminie Brwinów
 
Nieruchomość zabudowana o nr ew. 140/1 o pow. 0,3594 ha, położona w obrębie Kanie, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00047925/8
 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren oznaczony symbolem 13-AU ustala następujące przeznaczenie: teren usług nieuciążliwych

Ustalenia szczegółowe:
Teren położony: w obszarze chronionego krajobrazu, w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód Kanie, częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16, w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej
Teren oznaczony symbolem 14-KW
Teren ciągu pieszo-jezdnego (stanowiącego dojazd do działki nr ew. 142/5)
Teren położony: w obszarze chronionego krajobrazu, w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód Kanie, częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16, w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej.
 
Działka nr ew. 140/1 położona pomiędzy drogą wojewódzką 719 - ul. Warszawska oznaczona symbolem 1KGPw, a ul. Szkolną o funkcji drogi lokalnej gminnej, oznaczona symbolem 12-TWK/3-KLg, (linie rozgraniczające ulic wskazano na rysunku planu).
 
Ponadto dla terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu.
 
Opis nieruchomości.
Na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o pow. zabudowy 30 m2 .
 
Cena działki 1 173 000 zł + wartość budynku gospodarczego 863 zł = razem 1 173 863 zł
W związku z tym, że działka stanowi nieruchomość zabudowaną jej zbycie jest czynnością zwolnioną z podatku VAT. Wylicytowana cena nie jest zatem powiększona o podatek VAT
w stawce 23%.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2013r. o godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce,   do dnia 4 lutego 2013 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 17.10.2012 r. - nie wpłacono wadium w terminie.
Termin podania do publicznej wiadomości - termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 30.11.2012 r.
Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 7.02.2013 r. Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204.
Telefony (0-22)738-26-13 lub (0-22) 738-26-53 fax ( 0-22) 729-56-64.
 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl