Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Finansowego Sądu Rejonowego w Opocznie


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Łódzkie » Powiat opoczyński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Opoczno »
Miejscowość: Opoczno
Ogłaszający: Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.12.2012

Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
D y r e k t o r a   F i n a n s o w e g o
Sądu Rejonowego w Opocznie

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające  wymagania i posiadające kwalifikacje określone szczegółowo w   art. 32 a § 1 Ustawy  z dnia 27.07.2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr  01. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm. - w brzmieniu obowiązującym  od dnia 1 stycznia 2013r.) 

Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne,
2) doświadczenie na podobnym stanowisku,
3) znajomość pracy w sądownictwie.

Zgłoszenia kandydatów  spełniających powyższe wymogi powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) uwierzytelnione kopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie  i przebieg pracy zawodowej,
4) oświadczenia  odnośnie spełniania wymogów określonych w art.  32a § 1  pkt. 1, 5,6,7 Ustawy z dnia 27.07.2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr  01. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm. - w brzmieniu obowiązującym  od dnia 1 stycznia 2013r.), 
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów rekrutacji.  

Zakres i sposób  przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen określa  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego  sądu ( Dz. U. Nr 20, poz. 121). 
Zakres zadań i obowiązków  dyrektora  finansowego sądu  określony jest  w art. 21 § 3, art. 31 a § 1, art. 177 § 4, art. 178 § 1, art. 179 § 1 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - w brzmieniu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r, § 38 pkt. 1, § 40 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 07. Nr 38, poz. 249 z późń. zm.) i § 525 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  12.12.2003r.  w sprawie organizacji i zakresu dziania  sekretariatów sądowych oraz innych działów  administracji sądowej (Dz.Urz.  MS. Z 2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.).  

Miejsce i termin składania wniosków :
Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów i posiadanie kwalifikacji należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Opocznie ul. Biernackiego 20 pokój nr 104 w terminie do dnia 10 grudnia 2012r.  

Jednakże zastrzega się, że:
1) przed powołaniem na stanowisko Minister Sprawiedliwości  zasięga informacji o kandydacie  z Krajowego Rejestru Karnego (art. 32 § 3 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych),
2) Wygranie konkursu nie gwarantuje powołania na stanowisko. 
3) Powołanie na stanowisko może nastąpić z dniem 1 stycznia 2013r. 
4) informacje o kandydatach stanowią informację publiczną, lista kandydatów będzie ogłoszona  na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Sądu - www.opoczno.sr.gov.pl  (art. 32 a § 4 ww. ustawy- (w brzmieniu obowiązującym  od dnia 1 stycznia 2013r.)  i § 4 Rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2008r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu). 

Prezes Sądu Rejonowego Elżbieta Madej

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl