Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Osiecznica »
Miejscowość: Świętoszów
Ogłaszający: Agencja Mienia Wojskowego ot Wrocław
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.11.2012
Cena: 215 000,00 PLN

 

OGŁOSZENIE NR 180/2012/S

  Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

 

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż odbył się w dniu 12 października 2012 r.

 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie nr 1025 ogłoszonym w dniach od 26.07.2012 r. do 16.08.2012 r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 14 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Polska Gazeta Wrocławska w dniu 26.07.2012 r. Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, ze zm. )   upłynął w dniu 6. 09.2012 r.   Roszczeń nie zgłoszono.

 

Położenie nieruchomości:

ŚWIĘTOSZÓW, gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki,

woj. dolnośląskie 

 

Nieruchomości stanowią:

 

Pozycja 1:

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 573/9, AM-32, obręb 0010 Świętoszów o powierzchni 4,0173 ha wraz z udziałem w wysokości 1/2 w działce drogowej
nr 573/12, AM-32, obręb 0010 Świętoszów o powierzchni 0,5424 ha.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości - 245 000 zł

Wadium - 24 500 zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 
 

Pozycja 2:

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 573/10, AM-32, obręb 0010 Świętoszów o powierzchni 2,9589 ha wraz z udziałem w wysokości 1/2 w działce drogowej nr 573/12, AM-32, obręb 0010 Świętoszów o powierzchni 0,5424 ha.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości - 190 000 zł

Wadium - 19 000 zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Pozycja 3:

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 573/11, AM-32, obręb 0010 Świętoszów o powierzchni 3,1792 ha.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości - 215 000 zł

Wadium - 21 500 zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Nieruchomości opisane w poz. 1 - 3 posiadają założoną księgę wieczystą nr JG1B/00037599/3 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Na terenie nieruchomości występują pozostałości fundamentowe po rozebranych obiektach wojskowych. Działki opisane w poz. 1 - 3 są częściowo utwardzone placami betonowymi.

 

Działki nr 573/9, 573/10 i 573/11 są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako Tr - tereny różne. Teren działek jest płaski, porośnięty w części samosiejkami drzew. Działka nr 573/12 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako dr - drogi. 

 

Działka nr 573/11 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, natomiast działki nr 573/9 i 573/10 posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną, tj. działkę nr 573/12.

 

Nieruchomości opisane w poz. 1 - 3 nie są uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej.

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świętoszów uchwaloną przez Radę Gminy Osiecznica Uchwałą nr XLIV/197/09 z dnia 6 listopada 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 226 poz. 4389 z dnia 31.12.2009 r. dla przedmiotowych nieruchomości zostało określone następujące przeznaczenie:

- 7P - teren zabudowy przemysłowej (dla działek nr 573/9, 573/10 i 573/11);

- 8KDW - droga wewnętrzna (dla działki nr 573/12).

 

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obszarze Natura 2000 Bory Dolnośląskie oraz w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody ustanowionej Decyzją Starosty Bolesławieckiego nr Ośr.6210/26/99 z dnia 12.02.2000 r.

Teren nieruchomości znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 315 Zbiornik Chocianów - Gozdnica.

 

Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

 

Nieruchomości będą przedmiotem przetargu jako odrębne pozycje przetargowe.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg nr 180/2012/S poz. nr ??. .

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169,poz.1418 z późn. zm) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 23.11.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. do godz. 14.00 w Oddziale Terenowym Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

  • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium
    w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

  • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167  z 2004 r. poz. 1758)) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.


Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSWiA, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej  w przypadku wygrania przetargu przez wskazana osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że:

-  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy  AMW we Wrocławiu w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.)

- zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym, w tym ze stanem technicznym  przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń

- zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia

- przedstawione przez nie dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

 

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2012 r. o godz. 11:00

w Oddziale Terenowym Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, sala  19-20 (parter)

 

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach do 30.11.2012 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (71) 364 73 78.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 tel. (71) 364 73 78-78, 364 73 89, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.   

 

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 29.10.2012 r. do 29.11.2012 r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 14 oraz w budynku przy ul. Zwycięskiej 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl

 

Ogłoszenie w wersji skróconej opublikowano w ?Polska Gazeta Wrocławska? w dniu 29.10.2012 r.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl