Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w zakresie wyposażenia do Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Sprzedaż
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ? usługi

 

Przemyśl: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego zakresie zakupu wyposażenia do Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, wykonania i montażu urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego zakresie zakupu wyposażenia do Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, wykonania i montażu urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu - zakres rzeczowy który obejmuje : - roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją Zamku Kazimierzowskiego, - wykonanie i montaż urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego, - zakup wyposażenia do Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego A. Roboty budowlane : - roboty posadzkowe - wykonanie posadzki z piaskowca na tarasie nad kotłownią, remont posadzki z piaskowca w sali archeologicznej, - roboty tynkarskie - elewacja - wykonanie tynków elewacji kawiarni, - roboty tynkarskie - wykonanie tynków renowacyjnych w baszcie wschodniej, lapidarium oraz salą w baszcie północnej nad lapidarium, - roboty renowacyjne - konserwatorskie - wykonanie prac konserwatorskich wątku kamienno - ceglanego w baszcie wschodniej - roboty malarskie - malowanie ścian, sklepień i sufitów w lapidarium i sali w baszcie północnej nad lapidarium, - roboty izolacyjne - wykonanie izolacji tarasu nad kotłownią, - roboty stolarskie - remont i konserwacja stolarki okiennej w kawiarni oraz baszcie wschodniej, - roboty montażowe - platformy schodowe szt. 1, platformy przyścienne szt. 1- montaż platform schodowych do szatni i foyer w celu dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, B. Roboty instalacyjne elektryczne: - instalacja SAP i klapy p. poż, - instalacja odgromowa - wykonanie instalacji odgromowej w budynku kawiarni, - monitoring - wykonanie monitoringu w całym obiekcie, - instalacja telefoniczna - wykonanie instalacji telefonicznej w obiekcie, - instalacja komputerowa - wykonanie instalacji komputerowej w obiekcie, - instalacje elektryczne wewnętrzne - wykonanie instalacji elektrycznej w baszcie wschodniej, pomieszczeniach zaplecza technicznego oraz sali archeologicznej, - instalacje elektryczne - oświetlenie terenu - wykonanie oświetlenia alejki i wzgórza zamkowego, C. Roboty instalacyjne sanitarne: - instalacja p. poż - hydrofornia, D. Roboty instalacyjne technologii widowiskowej: - instalacja oświetlenia technologicznego sceny min. (oświetlacz LED ruchoma głowa, reflektory PC) - instalacja elektroakustyki min. (mikser cyfrowy, monitor odsłuchowy, system bezprzewodowy) - instalacja stanowiska inspicjenta min. (cyfrowy serwer interkomu, cyfrowy pulpit interkomu) - instalacja i urządzenia technologii widowiskowej, E. Roboty drogowe : - remont nawierzchni schodów z piaskowca na dziedzińcu zamkowym, - remont nawierzchni z kostki kamiennej w bramie wjazdowej na dziedziniec zamkowy, 4. Opis zadania podlegającego nadzorowi stanowi kompletna dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ dostępna na stronie www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne roboty budowlane jako załączniki do przetargu: Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu w zakresie Zakupu wyposażenia do Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, wykonania i montażu urządzeń zespołu sceny widowiskowej Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego. 2.. Zakres usługi wykonawcy obejmuje: 2.1.Czynności koordynacyjno - nadzorcze Inspektora Nadzoru 1) reprezentowanie interesów Zmawiającego wobec wszystkich uczestników inwestycji, 2) nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, 3) wypełnianie w imieniu Zamawiającego jego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, a związanych z realizacją umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, 4) koordynowanie prac wykonywanych przez różnych wykonawców uczestniczących w procesie inwestycyjnym 5) sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót, 6) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez realizatorów inwestycji oraz sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności, 7) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawcę i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, 9) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad, 10) udział w uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/obiektów lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, 11) dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą. 12) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur w tym protokołów odbioru pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, 13) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego budowy, uczestniczenie w odbiorze końcowym Inwestycji, 14) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczonych przez wykonawców próbek materiałów wykończeniowych, 15) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw, 16) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu, 20) archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji. 2.2. Zakres dokumentacyjny obowiązków 1. opracowanie procedur odbiorowych podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego 2. sporządzanie świadectw płatności 3. spisywanie notatek z wszelkich narad z zaznaczeniem ustaleń i wykazaniem obecności 4. sporządzanie raportów wycinkowych/problemowych na żądanie podmiotów i instytucji współpracujących raz kontrolnych 2.3. Okres gwarancji Inwestorzy Nadzoru zobowiązują się do współpracy z Zamawiającym w zakresie przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji ( przewidywany okres gwarancji : 36 miesięcy na roboty budowlane od daty podpisania protokołu odbioru).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.24.80.00-8, 71.53.00.00-2, 71.52.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium 3000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie, modernizacji, remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. Zakres rzeczowy zrealizowanej usługi powinien obejmować pełnienie nadzoru nad robotami wielobranżowymi tj. robotami ogólnobudowlanymi, robotami drogowymi i instalacyjnymi (elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi) udokumentowane , że zostało wykonane należycie (np. referencje)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia: 1) Inspektor nadzoru robót budowlanych - Kierownik Zespołu Nadzoru - powinien posiadać uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń a także udokumentowane doświadczenie zawodowe do nadzorowania robót budowlanych i prac konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 09.06.2004 (Dz.U. Nr 150, poz.1579) - udokumentowana 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych. Osoba ta powinna również posiadać doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu co najmniej 1 obiektu zabytkowego o wartości robót nie mniejszej niż 1 mln. zł. 2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia do kierowania robotami o specjalności sieci sanitarne, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne), 3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) Specjalista ds. akustyki dźwięku , który posiada doświadczenie pełnienia usługi nadzoru na min. 1 zadaniu polegającym na montażu urządzeń elektroakustycznych pomieszczenia teatralnego lub kinowego przeznaczonego na pobyt równocześnie 150 osób. 5) Specjalista ds. techniki scenicznej, który posiada doświadczenie pełnienia usługi nadzoru na min. 1 zadaniu polegającym na montażu urządzeń mechanicznych i urządzeń napędowych sceny teatralnej lub kinowej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt równocześnie min. 150 osób,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 5.1. 4) dowód wpłaty wadium,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: a) zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiana podatku od towarów i usług VAT. c) w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę przesunięcia (wydłużenia) harmonogramu czasowego i ostatecznego zakończenia realizacji robót objętych usługą, wydłużeniu ulec może termin realizacji usługi objętej umową, z tego tytułu nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy. d) w przypadku gdy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany personelu Wykonawcy, gdy wykaże, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, co może spowodować lub powoduje nienależyte świadczenie usług objętych umową. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy. Zamawiający zastrzega sobie: prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP Zamówienia publiczne usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A pok. 205.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl