Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM - 4/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.03.2021

Burmistrz Strzelec Krajeńskich


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na  sprzedaż działki gminnej o numerze ewidencyjnym 175/2

o powierzchni  1067mkw.,położonej w WEŁMINIE.

 

Cena wywoławcza - 16.000,00 zł  (słownie złotych:  szesnaście tysięcy)                            
Wadium          - 1.600,00 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset )           

Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00026958/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Strzelcach Krajeńskich.

Położona na terenie, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/412/14 z dnia 16.10.2014r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R - obszary rolnicze.  
Działka znajduje się w granicach otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Barlinecka.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
Wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego  sklasyfikowana jako Bi - inne tereny zabudowane.

Działka zlokalizowana jest w północnej części miejscowości, dojazd drogą gruntową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa, rów, tereny rolne
i zadrzewione.
Działka posiada nieregularny kształt. Konfiguracja terenu zróżnicowana, usytuowana
w obniżeniu w stosunku do drogi. Teren niezagospodarowany, porośnięty chwastami
i krzewami dzikiego bzu oraz drzewami. Przy granicy z rowem teren podmokły.
Na wycinkę  drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich.  

Istniejące uzbrojenie w otoczeniu, poza granicami działki: energia elektryczna, wodociąg
w drodze. Nad działką przechodzi napowietrzna linia energetyczna  NN, jeden słup w działce.

Wg informacji  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej.

Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.

Brak zobowiązań dla nieruchomości.    
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji ww. nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie  się w dniu  31 marca 2021r. o godz. 10.00 w sali nr 15 tutejszego Urzędu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  t.j.Dz.U.2017,poz.2278), którzy wpłacą wadium w terminie do
25 marca 2021r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu 25 marca 2021 r.    

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z art.6 ust.l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020r.,poz.1546 ze zm.) - w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału
w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu na wskazane
w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim,
w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro),
nr tel. 95 76 36 332.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl