Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.04.2021

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań

na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm. ), 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Polanowicach nr 92

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie /zł/

OP1U/00081736/9

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

581/113

ark. mapy 3, obręb Polanowice

użytek -Bi

2705

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr LII/386/18 z dnia 26.04.2018r. to teren oznaczony symbolem 2UP- teren usług publicznych

 

 

 

1950.000,00

 

 

 

23%

 

 

 

 

195.000,00

 

 

 

19.500,00

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędzie się dnia 07 kwietnia 2021 r. o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

 

 

1. Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 581/113 ark. mapy 3, obręb Polanowice

- powierzchnia: 0,2705 ha

- użytek Bi

Nieruchomość zabudowana:

- budynkiem internatu o pow. zabudowy 790mkw., wykonanym w technologii tradycyjnej, w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się pomieszczenia noclegowe, sale lekcyjne, biura, kuchnia z jadalnią, pomieszczenia techniczne, kotłownia. Stropy z płyt żelbetowych, schody żelbetowe, dach drewniany kryty blachą falistą, stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, wewnętrzna stolarka drewniana. Podłogi i posadzki o różnych nawierzchniach- lastriko, panele, płytki ceramiczne, parkiet dębowy na lepiku. Ściany-tynk wapienno-cementowy. Tynk zewnętrzny ozdobny z ociepleniem. Instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna oraz c.o. z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy, piec na węgiel. Powierzchnia użytkowa 2100mkw.., piwnic 560mkw.,

- budynkiem garażu o pow. zabudowy 35mkw.

- budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 23mkw..

Budynki murowane z cegły, dach płaski kryty blachą.

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO 1950.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Obciążenia nieruchomości ? budynek jest bezumownie zajmowany przez byłego najemcę. Gmina Byczyna posiada prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Opolu V Wydział Gospodarczy o wydanie nieruchomości. Z powodu objęcia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku osób przebywających w nieruchomości kwarantanną na dzień ogłoszenia przetargu Komornik Sądowy nie wyznaczył jeszcze terminu przeprowadzenia czynności opróżnienia nieruchomości.

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 14 grudnia 2020r. do 04 stycznia 2021r. W terminie do dnia 25 stycznia 2021r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 195.000,00 zł nie później niż do dnia 31 marca 2021r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

  • małżonkowie ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP, na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl