Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Nasale Nr 58
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.06.2018
Cena: 83.000 ZŁ BRUTTO

BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A 
 
I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna. 
 
Przedmiotem rokowań na sprzedaż na własność jest lokal mieszkalny Nr 8 położony w Nasalach Nr 58 wraz z udziałem w części wspólnej budynku i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
 
1. Lokal znajduje się na II piętrze budynku/poddasze/ i składa się z 3 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,70 m2 oraz strychu o powierzchni użytkowej 2,10 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 8,12 m2. Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 141/1000 części.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną do szamba i centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni. Stolarka okienna PCV i drzwiowa drewniana. 
 
2. Wg ewidencji gruntów: 
- działka Nr 219/1 ark. mapy 4. 
- powierzchnia:  0,1430 ha
- numer ewidencyjny budynku: 189
 
3. Księga wieczysta Nr OP1U/00073309/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 
4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 21.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 30.09.2010r.) to teren zabudowy mieszkaniowej.
 
5. CENA  OGŁOSZONEGO DO ZBYCIA LOKALU MIESZKALNEGO NA WŁASNOŚĆ        
    WYNOSI:
83.000,00 zł   brutto
 
6. Obciążenia lokalu: BRAK
 
7. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal: BRAK 
 
8.  Rokowania odbędą się w dniu 21 czerwca 2018r. o godzinie 9.00 w  Urzędzie Miejskim w Byczynie  pokój nr 26.
 
9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej                             -?Rokowania na sprzedaż lokalu Nasale Nr 58/8?- kopercie najpóźniej do 15 czerwca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 21) do godziny 15.00. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  
10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
11. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.300,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna   56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  do dnia 15 czerwca 2018r. ,liczy się data wpływu na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: rokowania Nasale Nr 58/8. 
 
12. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak 
nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną  w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 
13. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
14. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed  zawarciem umowy notarialnej.
 
15. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem lokalu m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej. 
  
16. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 
17. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu  odbyły się: 27.03. 2018r. I- szy przetarg i 10.05. 2018r.- II-gi.   
 
18. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30.

19. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
 
 
        BURMISTRZ
 
/-/ Robert Świerczek
 
 
Byczyna, dnia 16 maja 2018r.  
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl