Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ W PROSZKOWICACH GMINA MIETKÓW


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: Wójt Gminy Mietków
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.06.2018

WÓJT GMINY MIETKÓW
O G Ł A S Z A
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
JEDNORODZINNĄ W PROSZKOWICACH GMINA MIETKÓW

 

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości: Działka nr 322/2, o pow. 1044 mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice, przy ul. Szkolnej; KW WR1S/00031539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 46.750,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 7.000,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 10:00

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości: Działka nr 322/4, o pow. 1036 mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice, przy ul. Szkolnej; KW nr WR1S/00031539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 46.350,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 7.000,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 10:30

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości: Działka nr 322/5, o pow. 978 mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice, przy ul. Szkolnej; KW WR1S/00031539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 43.750,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 6.500,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 11:00

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości - Działka nr 322/7, o pow.1153mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice, przy ul. Szkolnej; KW nr WR1S/000 31539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 51.550,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 7.500,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 11:30

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości - Działka nr 322/8, o pow. 888 mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej; KW nr WR1S/000 31539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 39.750,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 6.000,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 12:00

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości - Działka nr 322/9, o pow. 888 mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej; KW nr WR1S/000 31539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 39.750,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 6.000,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 12:30

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości - Działka nr 322/10, o pow.897 mkw.,
AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej; KW nr WR1S/000 31539/0
Cena wywoławcza w zł + VAT - 40.150,00 + podatek VAT
Wadium w zł do 12.06.2018r. - 6.000,00
Termin przetargu 15.06.2018 - Godz. 13:00

Przeznaczenie w/w nieruchomości w mpzp wsi Proszkowice oznaczony jest symbolem RM1 - tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie. Teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

Forma zbycia - sprzedaż na własność

Nieruchomości stanowią własność Gminy Mietków, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działki mają dostęp do drogi publicznej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.


Przetarg odbędzie się dnia 15.06.2018 roku
wg. kolejności w ogłoszeniu w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie,

ul. Kolejowa 35.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12.06 . 2018 r. przelewem na konto Gminy Mietków
BS Oleśnica o/ Mietków Nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki.


Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik
zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia
umowy sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna

z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej www.wrosip.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków

ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120 lub 71/ 360 49-07 w dni robocze

w godzinach 8:00 - 15:00.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl