Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II i III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie BORZYGNIEW stanowiącej własność Gminy Mietków


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Borzygniew
Ogłaszający: Wójt Gminy Mietków
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.01.2018

 

WÓJT GMINY MIETKÓW OGŁASZA 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie BORZYGNIEW stanowiącej
własność Gminy Mietków
Nr działki i nr KW: 134/86
Pow. w ha: 1,2020
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Borzygniew, w pobliżu zbiornika  wodnego "Mietków", kształt działki zbliżony do kwadratu, dojazd drogą publiczną (ul. Letniskowa i ul. Sportową). Teren działki płaski porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzaków. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci : wodociągowej, energetycznej, kanalizcji sanitarnej. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako grunty orne  klasy R-RIIIa - 1,0020 ha, R-RIVb -0,1921 ha,  RV-0,0079 ha. W mpzp działka  nr 134/86 jest oznaczona symbolem 1UT/US - teren usług obsługi turystyki i usług sportu
Cena wywoławcza zł: 980.000,00 + podatek Vat
Wadium zł: 150.000,00 do dnia 25.01.2018r.
Data i godzina przetargu: 30.01.2018r. Godzina 10:00
 
III PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie BORZYGNIEW stanowiącej własność Gminy Mietków Nr działki i nr KW: 134/88
Pow. w ha: 0,8647
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennegoNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Borzygniew, w pobliżu zbiornika wodnego "Mietków" kształt działki trójkątny, dojazd drogą publiczną (ul. Letniskowa i ul. Sportową). Teren działki płaski porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzaków. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci : wodociągowej, energetycznej, kanalizcji sanitarnej. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako grunty orne klasy R-RIIIa - 0,3136 ha, RV-0,5511 ha. W mpzp działka  nr 134/88  jest oznaczona  symbolem 1UT/US - teren usług obsługi turystyki i usług sportu
Cena wywoławcza zł: 750.000,00 + podatek Vat
Wadium zł: 110.000,00 do dnia 25.01.2018r.
Data i godzina przetargu: 30.01.2018r. Godzina 10:30
 
Nieruchomości  stanowią własność Gminy Mietków, nie są obciążone  prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań .  
Forma zbycia - sprzedaż na własność.
 
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35,
pokój nr 15, dnia 30 stycznia 2018r. wg kolejności.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25 stycznia 2018 r. przelewem na konto Gminy Mietków : BS Oleśnica o/ Mietków Nr rachunku 
72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 .
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków. 
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki i jej położenie .
Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami  na dzień transakcji. 
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym  nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Mietków nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Mietków na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.  
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją. 
Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego. 
2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). 
Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia  22 listopada  2017 r.
 
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w pok. nr 19  Urzędu Gminy Mietków  ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków www. bip.gminamietkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 
Wójt Gminy Mietków
/-/ Adam Kozarowicz 

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl