Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GMINY MIETKÓW


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.06.2017
Cena: 750.000 + VAT

WÓJT GMINY MIETKÓW OGŁASZA

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GMINY MIETKÓW

 

Lp

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Cena wywoławcza w zł

Wadium

w zł

Termin przetargu

1

Działka nr 134/88 o pow. 8647 obręb Borzygniew

KW nr WR1S/00051274/0

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Borzygniew, kształt działki trójkątny , dojazd droga publiczną (ul. Letniskowa i ul. Sportową). Teren działki płaski porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzaków. Teren działki płaski porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzaków. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci : wodociągowej, energetycznej, kanalizcji sanitarnej.

W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako grunty orne klasy R-RIIIa ? 1,0020 ha, R-RIVb, -0,1912 ha, R-RV-0,0079 ha

Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/194/2010 Rady Gminy Mietków z dnia 20 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka sportowo rekreacyjnego, położonego w miejscowościach Borzygniew i Domanice w gminie Mietków teren działki nr 134/86 jest oznaczony symbolem 1UT/US ? teren usług obsługi turystyki i usług sportu

 

 

 

750.000,00

+

podatek 23% VAT

 

 

 

100.000,00

 

do dnia

08.06.2017r

 

 

 

12.06.2017r

 

Godzina 10;00

 

Forma zbycia - sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mietków, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 r. , o godz. 10.00,

w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35 w sali nr 15.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.przelewem na konto Gminy Mietków :

BS Oleśnica o/ Mietków Nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki i jej położenie .

Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Mietków nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Mietków na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).

Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 6 kwietnia 2017 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120 lub 71/ 360 49-07 w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków

www. bip.gminamietkow.pl/

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl