Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.04.2017
Cena: 11200

    B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y

     O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Byczyna 

                                                                                      

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 położonego  w Byczynie przy ul. Okrężnej 29  wraz z udziałem w części wspólnej budynku  i sprzedażą   udziału w nieruchomości gruntowej.

 

Lokal znajduje się suterenie budynku i składa się z 1 pomieszczenia o  powierzchni użytkowej 31,19 2.                                         

Do lokalu prowadzi wejście z podwórza. Drzwi i okna stalowe. Tynki cementowo-wapienne. Posadzka betonowa o różnej strukturze. Strop nad lokalem betonowy- kolebkowy. Ściany w znacznym stopniu zawilgocone.

Teren działki uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.

Nieruchomość gruntowa obciążona jest służebnością drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działek sąsiednich oznaczonych nr 411/1 i  nr 411/2 k.m. 7 w Byczynie.

Nabywca lokalu zobowiązany będzie do udostępnienia części działki niezbędnej do przeprowadzenia remontu lub przebudowy sąsiadujących z działką murów obronnych.

Na nieruchomości znajduje się przyłącz kanalizacji sanitarnej do nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 411/2 i 413/2 k.m. 7, który nie jest przedmiotem sprzedaży, a nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia części działki niezbędnej do przeprowadzenia remontu lub przebudowy przyłącza.  

 

Wg ewidencji gruntów:

- numer działki  412, k.m. 7 obręb Byczyna

- powierzchnia  0,2298 ha

- numer ewidencyjny budynku 821

2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00074974/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 30/1000 części.

 

3. Przeznaczenie  działki  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyny zatwierdzonego uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010r przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 4MS- śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 

4.CENA OGŁOSZONEGO DO ZBYCIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  

11.200,00

                                                

5. Obciążenia lokalu - brak

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal - brak

7. Przetarg odbędzie  się  14 kwietnia 2017r.  o godz. 900   w Urzędzie Miejskim  w Byczynie  w pokoju nr 26.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium  w pieniądzu   (PLN) w wysokości 10 % ceny lokalu tj.  ? 1120,00zł  nie później niż   do dnia 10 kwietnia 2017r.     

 

 

Wadium należy wpłacić  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna 

56 8890 1040 0000 1818 2005  0004  (liczy się data wpływu na konto).   

Na dowodzie wpłaty należy podać adres lokalu, którego  wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży lokalu skutkuje przepadkiem wpłaconego   wadium.

 

11. Cena nabycia lokalu równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005  0003, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

12. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż   7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później   niż  21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 

                                                                                                  

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

     

14. Nabywca ponosi koszty związane ze zbyciem lokalu m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Lokal  zbywany  jest  wg  danych  z ewidencji  gruntów i budynków.                        

Nabywca przejmuje  lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. 

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój Nr 27, tel. 077-413-41-50, wew. 30.  

              

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej  przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Świerczek

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl