Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.02.2015

OGŁOSZENIE O I ROKOWANIACH

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i Rozdziału 6  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego.

 

KW: WR1K/0000119167/5

Oznaczenie: obręb Sobótka, gm. Sobótka AM-15, działka nr 71

Powierzchnia: 0,2120 ha

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

Termin rokowań

Cena wywoławcza

za działkę

terminy przeprowadzanych przetargów

wraz z cenami wywoławczymi

Wysokość

Wysokość zaliczki (zł)

 

 

 

 

 

 

zabudowana, położona w Sobótce (ul. św. Jakuba 3), w centralnym rejonie miasta, u zbiegu ulic św. Jakuba, Szkolnej, Kościuszki w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, z usługami wbudowanymi w partery dwukondygnacyjnych budynków; w sąsiedztwie zabytkowy kościół i rynek miejski; teren jest wyposażony w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną; przyległe ulice urządzone, o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami asfaltowymi i betonowymi. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem (biurowym) wybudowanym w latach 1880-1890, jako szkoła parafialna, budynkiem garażowym.

Część powierzchni użytkowej w budynku podlega wynajmowi (najemcy opuszczą  budynek w terminie miesiąca od dnia  podpisania protokołu z rokowań ze sprzedaży nieruchomości); cała nieruchomość jest wyszczególniona w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa (wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga konsultowania, uzgadnia i uzyskania pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce Nr XII/109/11  z dnia 30.09.2011 r. przedmiotowy  teren w mpzp oznaczony jest symbolem A-MW/U4- dla którego zostało ustalone:

1) podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszkaniowo ? usługową;

2) dopuszczalne przeznaczenie na parkingi oraz zieleń.

Na terenie  obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

a) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgraniczającej teren z ulicą A-KDD 5,

b) zakaz lokalizacji zabudowy od strony ulicy A-KDD 6, a w przypadku realizacji nowych obiektów lub przebudowy, dobudowy, modernizacji obiektów istniejących liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;,

I rokowania odbędą się

 

dnia

25 lutego

2015 r.

 

 

Godz. 9.00

 

1 200 000,00 zł

(słownie:

jeden mln dwieście tysięcy zł 00/100)

 (zw. z VAT)

I przetarg odbył się 21 maja 2014 r.

 cena: 1 360 000,00 zł

 

II przetarg odbył się dnia 1 sierpnia 2014 r.

cena: 1 360 000,00 zł

III przetarg odbył się 20 listopada 2014 r.

cena:  1 224 000,00 zł

(zw. z VAT)

 

120 000,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy

00/100)

 

 

 

 

 

 

1. Część jawna rokowań - tj. otwarcie zgłoszeń udziału w rokowaniach i ich ocena formalna - odbędzie się w dniu  25 stycznia 2015 r. w sali nr 105 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131. Termin ustnej części rokowań komisja przeprowadzająca rokowania określi w dniu otwarcia jawnej części rokowań.

2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podst. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2011.177.1054 -j.t./.

3. Warunkiem przystąpienia do  rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki i złożenie zgłoszenia do dnia 19 lutego  2015 r. do godz. 15.00  Uczestnik rokowań zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, powinien znać nr NIP, a osoby prawne ? pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w rokowaniach. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

4. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 lutego  2015 r. przelewem na konto Powiatu Wrocławskiego nr: 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć:

Zaliczka -rokowania i wpisać położenie (obręb) oraz nr działki.

5. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

6. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z póź.  zm.).

7. Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem Rokowania - położenie  oraz numer działki należy złożyć w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w terminie do dnia 19 lutego 2015 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi pokój nr 6, parter.

8. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

a) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

b) ksero dowodu tożsamości, numer NIP

c) datę sporządzenia zgłoszenia.

d) dla podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) - przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów.

e) proponowaną cenę

f) informacje o sposobie finansowania zakupu nieruchomości.

g) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

h) określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (numer działki, obręb, gmina).

i) zgodę właściwych organów statutowych Zgłaszającego na nabycie nieruchomości objętej rokowaniami.

j) dowód wniesienia zaliczki. Dowodem wniesienia zaliczki jest potwierdzenie z banku.

k) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

9. Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny zgłoszeń proponowaną cenę. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji dodatkowe rokowania z tymi osobami przeprowadzone zostaną w dniu 25 stycznia  2015 r. po części jawnej rokowań.

10. Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać numer NIP. Pełnomocnicy, przedstawiciele powinni posiadać dokument notarialny, upoważniający do czynności w imieniu mocodawcy.

11. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.

12. Zarząd Powiatu Wrocławskiego zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Do dnia podpisania umowy przeniesienia prawa własności należy wpłacić zaoferowaną kwotę . W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu, terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Powiat Wrocławski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz

Powiatu Wrocławskiego.

13. Najdalej do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca  wpłaci dla Powiatu Wrocławskiego cenę nabycia nieruchomości. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów

z aktu oraz opłaty sądowe.

14. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ma prawo do odwołania rokowań z ważnych powodów.

15. Zarząd Powiatu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

16. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

17. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/ zakładka - przetargi, zamówienia publiczne./przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wrocławskiego oraz wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany  w prasie ogólnopolskiej, wydanie codzienne.

18. Informacje dotyczące procedury rokowań, a także informacje o nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 ? 15.45 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, pok. 235, tel. 71 722 17 54, sprawę prowadzi: Małgorzata Przybylska.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl