Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Czereśniowej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat wschowski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Wschowa »
Miejscowość: Wschowa
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.04.2012

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

(strona internetowa: www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 

5 działek gruntu niezabudowanych położonych

we Wschowie przy ul. Czereśniowej

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

I. oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:82/23, 82/32 i 82/33 o łącznej powierzchni 0,0932 ha, księga wieczysta ZG1W/00003939/4;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu: 40.000,00 zł+23%VAT;

 

II. oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:72/1 i 73/1 o łącznej powierzchni 0,1390 ha, księga wieczysta: ZG1W/00001368/6;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu: 60.000,00 zł+23%VAT;

 

III. oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:74/1 i 73/2 o łącznej powierzchni 0,0956 ha, księga wieczysta: brak;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu: 40.000,00 zł+23%VAT;

 

IV. oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 75/1 i 74/2 o łącznej powierzchni 0,0954 ha, księga wieczysta: ZG1W/00001368/6;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu: 40.000,00 zł+23%VAT;

 

V. oznaczona numerem ewidencyjnym działki:75/2 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, księga wieczysta: ZG1W/00001368/6;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu: 40.000,00 zł+23%VAT.

 

Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi, tereny niezabudowane. Działki mają  dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Poprzedni przetarg odbył się 17.10.2011r.

 

Zobowiązania i kary umowne:

Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania  umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Za zabudowanie nieruchomości rozumie się: rozpoczęcie zabudowy - wylanie fundamentów, zakończenie zabudowy - wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice  nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

Miejsce i termin przetargu: 18 kwietnia 2012  roku o  godz.10.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiąza-nia: nieruchomości są wolne od wszelkich   długów i ciężarów.

 

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania   umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować   się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 13 kwietnia 2012  roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wyznaczony   termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do  wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem: www.wschowa.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

       Pierwszy Zastępca Burmistrz

Miasta i Gminy  Wschowa 

Andrzej  Nowicki

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro,

telefon: 540 86 47, codziennie od 800 do 1400,

odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział  Planowania Przestrzennego (pokój 23).

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl