Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie o przetargu na: dostawa dla Gminy Miasto Kołobrzeg sprzętu komputerowego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Dostawcy
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Zachodniopomorskie » Powiat kołobrzeski » Gmina Gmina Miasto Kołobrzeg »
Miejscowość: Kołobrzeg
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kołobrzeg
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.12.2012

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

Dostawę dla Gminy Miasto Kołobrzeg sprzętu komputerowego


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 35-51-596 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl .Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Robert Puc? Kierownik Biura Informatyki Urzędu Miasta Kołobrzeg, e-mail: informatyk@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 5,00 zł. Należność należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miasta lub przelewem
na konto Banku Handlowego S.A. Nr 48 1030 1263 0000 0000 9020 1018.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1. Komputerów stacjonarnych - 30 szt.;

2. Komputerów przenośnych - 10 szt.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających oraz udzielenia zaliczek na poczet wykonywania zamówienia.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 06.12.2012 r.  do godz. 930.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 06.12.2012 r. o godz.1000.

 • Kod CPV ?30.21.30.00-5; 30213100 - 6.
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2012r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami).

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków:

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych O spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków poprze weryfikacje oświadczenia złożonego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje 2 dostawy sprzętu komputerowego na kwotę min. 150.000,00 zł brutto każda z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację zał. nr 4 oraz dołączonych dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 2 dostaw.
 • Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 190.000,00 zł (w przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku  o opłaceniu polisy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się opłaconą polisą na kwotę min. 190.000,00 zł.

 

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - Pzp:

1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Wykaz co najmniej dwóch dostaw o wartości minimum 150 tys. zł (brutto) każda, polegające na dostawie sprzętu komputerowego, wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 190.000,00 zł. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

c)   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 b), c) i d):

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Inne dokumenty nie wymienione powyżej:

1.Należy przedłożyć wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.

2.Dowód wniesienia wadium

3.Należy przedłożyć wydruk wyników testów wydajności procesora SYSmark?2012 i SYSmark?2007 (o którym mowa w załączniku nr 1a)

4.Należy przedłożyć kopie certyfikatów i oświadczeń wymaganych w załączniku nr 1a SIWZ.

WADIUM:  Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na konto Banku Handlowego S.A. 82 1030 1263 0000 0000 9020 1085

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: nie przewiduje się zmian postanowień umowy.

Informacja dotycząca finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320801


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl