Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Wałczu


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Zachodniopomorskie » Powiat wałecki » Gmina Gmina miejska Wałcz »
Miejscowość: Wałcz
Ogłaszający: Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.12.2012

Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora w Sądzie Rejonowym w Wałczu. 


Dyrektor sądu: 

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070),
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych  stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Wymagania niezbędne: Na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.),
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn zm.),
 7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe: 

 1. preferowane wykształcenie ekonomiczne;  
 2. dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych;
 3. doświadczenie na podobnym stanowisku;
 4. znajomość specyfiki pracy w sądownictwie.


Wykaz niezbędnych dokumentów: 

 1. list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej; 
 2. kserokopię dyplomu ukończenia wymaganych szkół wyższych, a także studiów podyplomowych i kursów, jeżeli się takie ukończyło;
 3. wyraźną kserokopię dowodu osobistego, 
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności, za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka, 
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karny zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 z oraz z 2006 r. Nr 79,poz.551) 
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych, 
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje zawodowe, kierownicze, społeczne, intelektualne i osobowościowe wymienione w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz.121) zaś zakres kryteriów oceny określa Załącznik Nr 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia. 

 

Konkurs składa się z trzech etapów : 

I. oceny spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów, na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie ich prezentacji własnej i koncepcji działania na przedmiotowym stanowisku,

II. oceny wiedzy, predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie ministerialnych testów i zestawów pytań, 

III. rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora sądu. 

 

Jednocześnie zastrzega się, że: 

 1. Przed powołaniem na stanowisko Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego. 
 2. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną, a lista kandydatów będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Wałczu i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałczu: www.walcz.sr.gov.pl (art. 32a § 4 wyżej wymienionej ustawy i § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.01.2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego, 
 3. Wygranie konkursu nie gwarantuje powołania na stanowisko (art.32 § 7 ww. ustawy). 

 

Oferty należy składać: osobiście w sekretariacie Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wałczu, przy ulicy Sądowej 2, pokój nr 102 - w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać listownie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2, 78-600  - w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na dyrektora sądu A-110-2/12", Termin zgłaszania kandydatur wynosi 15 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.  

Po upływie terminu do składania dokumentów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałczu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Wałczu zostanie opublikowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w tym ogłoszeniu. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni na piśmie. Prezes Sądu Rejonowego 
Małgorzata Dering-Suska 

 

 

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl