Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

O G Ł O S Z E N I E Nr GPM- 9 /2024


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Cena: 55 000,00

O G Ł O S Z E N I E Nr GPM- 9 /2024

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z 29 lutego 2024r.

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalumieszkalnego o powierzchni użytkowej 26,63 m2 położonego przy ul. Strzeleckiej 3/6 w Tucznie wraz z udziałem w wysokości 11/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki numer 1/178 o powierzchni 1246 m? na której posadowiony jest budynek

oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 24,65 m2 położnym na dz. nr 1/182 o pow. 87 m2.

 

Lokal mieszkalny - położony na pierwszym piętrze budynku składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni łazienki z WC o łącznej powierzchni 26,63 m2. Układ funkcjonalno-przestrzenny mniej korzystny - wejście do kuchni przez pokój, małe pomieszczenia. Budynek, w którym znajduje się lokal jest 6-rodzinny, w pełni podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Rok budowy - ok. 1970, dwukondygnacyjny.

Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie - piece lub CO (indywidualnie dla każdego lokalu), ciepła woda z bojlera podłączonego do pieca kuchennego(na opał stały). Instalacje do wymiany.

Lokal zniszczony w wyniku pożaru, wymieniono okna i drzwi -w stanie dobrym, pozostałe elementy do gruntownego remontu.

Stan techniczny określony został w operacie jako niezadowalający, a standard wykończenia jako niski.

Lokal nr 6 położony w budynku nr 3 przy ul. Strzeleckiej w Tucznie zlokalizowany jest na działce 1/178 o powierzchni 1246m2, która w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako grunty rolne zabudowane (BrRIIIa).

Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej GW1K/00009768/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

 

Budynek gospodarczy - budynek parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie szeregowej, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 24,65 m2, usytuowany na działce nr 1/182 o pow. 87 m2, która w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako grunty rolne zabudowane (BrRIIIa). Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej GW1K/00020112/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

 

Dla wycenianego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ww. działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MU ? tereny zabudowy mieszkaniowej.

Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w granicach wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie.

Do wglądu operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z urzędem.

 

Cena wywoławcza - 55 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Wadium - 5 500,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100)

 

Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.

W przypadku określenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz określenia warunków przyłączenia należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta ul. Walczaka 31 w Gorzowie Wlkp. - druki dostępne na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w BOK.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

Brak zobowiązań dla nieruchomości.

 

 

 

 

UWAGA

Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę wywoławczą przy licytacji ww. nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024r. o godz. 1030w sali nr 1 tutejszego Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (t.j.Dz.U.2017,poz.2278 ze zm.), którzy wpłacą
wadium w terminie do 5 kwietnia 2024r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.

Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu
5 kwietnia 2024r.

Wadium winno być wpłacone na osobę biorącą udział w przetargu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii,
a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.

Zgodnie z art.6 ust. l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2023r.,poz.2111) -
w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości
17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału
w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).

Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenieceny uzyskanej w przetargu na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.

Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim,

w gazecie lokalnej ?Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl orazw serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32 II piętro), nr tel. 95 763 63 32.

 

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Mateusz FEDER

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl