Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.12.2023
Cena: 3030

BURMISTRZ BYCZYNY


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny


działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213),  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

             Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona                     

                                            w Dobiercicach    przy ul. Św. Jana z Dukli.

1.

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

m2

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto/zł/

Podatek VAT

/%/

Wadium /zł/

Minimalne postąpienie /zł/

OP1U/00064846/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

30/4

ark. mapy 1, obręb Dobiercice

użytek- sady S-RIVb,

S-PsIV

N

 3656

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna zatwierdzonego  uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie  nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013 r.                     to teren oznaczony symbolem MU opisane jako teren zabudowy mieszkaniowej i usług- 1115m2 , a w części oznaczony symbolem R opisany jako strefa rolno produkcyjna ? 2541 m2.

za część oznaczona jako MNU

26.300,00

 

 

 

za część oznaczoną jako R

4.000,00

23

 

 

 

 

 

 

z.w.

3.030,00

310,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędzie się dnia                 

 21 grudnia 2023 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1  w sali nr 9, parter.

 


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dostęp do drogi publicznej (ul. Św. Jana z Dukli) poprzez wewnętrzną drogę gminną o nawierzchni gruntowej.

Działka w kształcie nieregularnego czteroboku. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz grunty orne.

Teren płaski. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.  Działka porośnięta chwastami, trawą i samosiejkami drzew.

Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, która nie jest przedmiotem sprzedaży.

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi sieci lub zarządcy sieci w celu jej naprawy lub konserwacji.

W związku z prowadzonymi pracami właściciel lub zarządca sieci ma obowiązek przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

 2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO

 

 30.300,00 zł

                                                                                    

 

3. Obciążenia nieruchomości - BRAK

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 5 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. W terminie do dnia 16 sierpnia 2023 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 3.030,00 zł nie później niż do dnia  15 grudnia 2023 r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

8. Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy notarialnej zobowiązany będzie do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4, 5 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.   

9. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Podatek VAT naliczony będzie od uzyskanej kwoty proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oznaczonej symbolem MU. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.  

12. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                           

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

 

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

18. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP, na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl

                              

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

Renata Marzec

Z-ca Burmistrza

Byczyna, dnia  20 listopada 2023 r.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail um@byczyna.pl , tel. 77 4134150.          
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwasik, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@valven.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany wyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 164), wg kategorii archiwalnej A.
 5. Do danych osobowych uczestnika przetargu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 6. Odbiorcami danych mogą być:

a)     podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów

prawa,

        b)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej  

        umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.
 4. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu  nie będą profilowane.     

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl