Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna (położona w Nasalach).


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy

o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.)

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490),            

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

II rokowania

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej  własność Gminy Byczyna


1. Przedmiotem rokowań na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nasalach

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Zaliczka /zł/

OP1U/00061956/1

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

246/1

ark. mapy 2, obręb Nasale

użytek- N

3900

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r) to teren mieszkaniowy z usługami.

 

 

 

42.400,00

 

 

 

23%

 

 

 

 

4.240,00

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia 19 listopada 2020r. o godz. 930

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

 

 

Działka w kształcie trapezu prostokątnego, zlokalizowana w centrum wsi. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej. Sieć wodociągowa w odległości około 45m. Warunki geotechniczne niekorzystne. Część działki stanowi nieużytek ? prawdopodobnie wyrobisko piasku, obecnie porośnięte chwastami i samosiejkami drzew. Działka porośnięta około 20 szt. drzew w wieku od 25 do 40 lat. Dostęp do drogi publicznej poprzez wewnętrzne drogi gminne o różnych nawierzchniach (gruntowa i asfaltowa)

 1. CENA WYWOŁAWCZA NETTO 42.400,00 zł

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Obciążenia nieruchomości ? BRAK

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

 1. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 05 września 2019r. do 25 września 2019r. W terminie do 16 października 2019r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.).

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 26.11.2019r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 18.02.2020r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się 18.06.2020r. i I rokowania na sprzedaż nieruchomości odbyły się 11.08.2020r.

 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej-

?Rokowania na sprzedaż działki Nr 246/1 w Nasalach? - kopercie najpóźniej do16 listopada 2020r.w Sekretariacie Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19)
dogodz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 1. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.240,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia16 listopada 2020r.(liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 2. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

 3. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie ? do dokonywania czynności nabycia nieruchopmości konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm.).

 2. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach powiększone o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 3. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań.

 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 7. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

 9. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

 10. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl