Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


Zaproszenie do składania ofert na zakup niżej wymienionego samochodu HONDA Civic


Kategoria: Ruchomości » Samochody osobowe
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oławski » Gmina Gmina miejska Oława »
Miejscowość: Oława
Ogłaszający: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa,

Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 
00-950 Warszawa, fax. (22) 534 63 59,
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego,
numer rejestru: 0000014843, wysokość kapitału zakładowego 
i kapitału wpłaconego: 262.470 034  zł,
zaprasza do składania ofert na 
zakup niżej wymienionego samochodu za cenę
nie mniejszą niż wartość rynkowa określona w tabeli
w trybie przetargu pisemnego: 
 
Nazwa ruchomości, pojazdu, marka, typ, rok produkcji: HONDA Civic,
numer rejestracyjny WI12342, rok produkcji 2000, przebieg 425791 km
 
Miejsce postoju i termin oglądania, nr tel. do kontaktu: Oława ul. Szkolna 51,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, (telefon  509 300 062)
 
Wartość rynkowa netto - 2.600,00 PLN 
 
Powyższą ruchomość można oglądać w dni robocze w terminach określonych powyżej lub po uzgodnieniu telefonicznym z przechowawcą, dot. wskazanym nr telefonu.
Próby techniczne rzeczy mogą się odbywać na koszt oglądającego, po uzgodnieniu warunków z przechowawcą. Zaproszenie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorców zainteresowanych zakupem powyższego samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Do sprzedaży nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art. 5351 kodeksu cywilnego. Kupującemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Banku z tytułu ewentualnych wad fizycznych rzeczy. Na zakupione ruchomości Bank nie udziela gwarancji oraz wyłącza możliwość odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Wywóz samochodu na koszt kupującego.

Wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej należy wpłacić na r-k:
13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 z opisem: "Wadium/nazwa rzeczy/nr rej./pozycja w ogłoszeniu/DKTKK-MMW", kwota wadium nie podlega oprocentowaniu. 
Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem uiszczenia wadium należy przesyłać listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie "OFERTA - DKTKK - MMW"
w terminie do dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Bank Polska Kasa Opieki SA - Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego, ul. Żwirki i Wigury 31,
02-091 Warszawa.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz zawierać:
1) nazwę i siedzibę (imię i nazwisko, adres) oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 
2) przedmiot oferty i okresu ważności oferty,
3) oświadczenie o zapoznaniu się dokumentacją i stanem technicznym ruchomości
    będących przedmiotem oferty,
4) określenie oferowanej ceny ze wskazaniem sposobu i terminu jej zapłaty. 
Pojazd nie posiada  karty pojazdu.  
 
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od sprzedaży lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.
Wszelkie dodatkowe informacje o warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: /22/ 524 52 32;  lub mailem: michal.wozniak@pekao.com.pl
lub jaroslaw.kozak@pekao.com.pl   

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl