Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Gromadka »
Miejscowość: Gromadka
Ogłaszający: Wójt Gminy Gromadka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.06.2012

Wójt  Gminy Gromadka   

o  g  ł  a  s  z  a          

 I  p  r  z  e  t  a  r  g       u  s  t  n  y     n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Gminy Gromadka, położonych  w :

 

Lp

Adres

obręb

Nr działki

 

Pow.

  [ha/

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania KW

Cena wywoławcza

Netto [zł]

Wadium

  [zł]

1

Gromadka

1670

 

0,1100

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

JG1B/00030761/1

 27 000,00

słownie: dwadzieścia siedem tys. zł.

2 700,00

2

Gromadka

1669

0,1075

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

JG1B/00030761/1

 27 000,00

słownie: dwadzieścia siedem tys. zł.

2 700,00

3.

Gromadka

1668

 0,1340

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

JG1B/00030761/1

 33 000,00

słownie: trzydzieści trzy tys. złotych

3 300,00

4.

Gromadka

1667

 

 0,1343

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

JG1B/00030761/1

 33 000,00

słownie: trzydzieści trzy tys. złotych

3 300,00


 

Przetarg odbędzie się w dniu  02.07.2012 r.   w  Sali  nr  1  Urzędu Gminy  ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,  59-706 Gromadka

Przetarg na działkę  nr 1670      godz.  10: 00

Przetarg na działkę  nr 1669      godz.  11: 00

Przetarg na działkę  nr 1668      godz.  12: 00

Przetarg na działkę  nr 1667      godz.  13: 00

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy   w formie aktu notarialnego.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium
  • dowodu tożsamości -  w przypadku osób fizycznych,
  • a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do  rejestru. 

Aktualność wypisu z rejestru winna  być  potwierdzona  w  sądzie- w okresie trzech miesięcy przed  terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy  Gromadka : Bank  Spółdzielczy  Chojnów 29 8644 0000 0019 8000 2000 0030

Termin  wniesienia  wadium  upływa  dnia  28.06.2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Gromadce.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie    z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje  dodatkowe:

Dotyczy wszystkich nieruchomości:

Koszt  wskazania granic  działki,  operatu szacunkowego, koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy  w całości ponosi  nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Wójt Gminy Gromadka

Dariusz Pawliszczy

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl