Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ POŁOŻONEJ W USTCE


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat słupski » Gmina Gmina miejska Ustka »
Miejscowość: Ustka
Ogłaszający: ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.11.2014

 

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ POŁOŻONEJ W USTCE

I. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona w Ustce przy ul. Darłowskiej 22, województwo pomorskie, stanowi nieruchomość budynkową w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 2783 o pow. 0,2813 ha, prawo własności budynku biurowo-mieszkalnego (z pokojami gościnnymi) oraz budynku warsztatowo-garażowego.

Budynek biurowo-mieszkalny będący pustostanem o łącznej powierzchni użytkowej 274,5 m2 składa się z części biurowo-socjalnej położonej na parterze o łącznej  pow. użytkowej 163,61m2 oraz części z pokojami gościnnymi położonej na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 110,89 m2. Budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony wybudowany został w 1999r.

Budynek warsztatowo-garażowy, parterowy, wybudowany w 1999 r. o łącznej powierzchni użytkowej 112,25 m2 posiada funkcję socjalno-warsztatową o pow. użytkowej 78,35 m2 oraz funkcję garażową o pow. 33,90 m2.

Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SL1S/00018195/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku,  Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III ciężary i ograniczenia oraz Dział IV hipoteki Księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, są wolne od wpisów.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu do 05.12.2089r. i właścicielem budynków jest ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku.

Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SL1S/00018195/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku,  Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III ciężary i ograniczenia oraz Dział IV hipoteki Księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, są wolne od wpisów.

II. Cena wywoławcza nieruchomości: - 880.000,00 zł netto (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt tysięcy 00/00).

III.     Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Złożenie w siedzibie Sprzedającego - Koszalin, ul. Morska 10, pokój nr 100, w terminie do dnia 03.11.2014 r. do godziny 10.00  pisemnej oferty, która winna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta będącego osobą prawną lub innym podmiotem,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z przeniesieniem prawa własności,
  • dokument stwierdzający status prawny oferenta - aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) a dla pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa,
  • oferowaną cenę , wyrażoną w cyfrach oraz słownie,
  • zobowiązanie do zapłaty całej zaoferowanej ceny przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego, co nastąpi nie później niż 1 miesiąc od momentu rozstrzygnięcia przetargu

Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić imię,  nazwisko (nazwę firmy) i adres oferenta oraz dopisek oferta na zakup nieruchomości w Ustce.

2. Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 88.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100) przelewem na rachunek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w ING Bank Śląski SA nr 53 1050 0086 1000 0090 3005 4879 z dopiskiem wadium na przetarg w Ustce, w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed wyznaczoną datą części jawnej przetargu. Warunek wpłaty wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na ww. rachunku najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w przypadku uchylania się lub odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku przetargu.

IV.      Postanowienia ogólne.

1. Osobą do kontaktów z oferentami jest Józef Szewc, tel. (94) 348-31-21 w godzinach 10.00 - 14.00.

2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym.

3. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, Koszalin ul. Morska 10 pok. nr 503 w dniu 07.11.2014 r. o godzinie 10.00.

4. Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koszty opłat związanych z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.

5. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r nr 167, poz. 1758), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Nieobecność któregokolwiek z oferentów na wyznaczonej przez Sprzedającego licytacji nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Sprzedający może według własnego uznania przeprowadzić licytację lub wyznaczyć jej nowy termin.

7. Nabywca wyrazi zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nabytej nieruchomości.

8. Sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego obiektu.

9. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

10. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl