Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Puck
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 23.07.2013

Burmistrz Miasta Puck

 

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w mieście Puck:

 

Lp.

Nieruchomość:

Numer działki

i położenie

Powierzchnia działki
w m2

Cena wywoławcza

w zł netto

Wysokość wadium w zł

10% ceny wywoławczej

i data wniesienia

Numer księgi wieczystej

Data i

godzina przetargu

 

Numer

przetarg

Przeznaczenie w MPZP i uzbrojenie

 

 

1.

 

171

ul. Sobieskiego

obr.2 m.4

 

1311 m?

 

370.000,- zł

 

37.000,- zł

23.07.2013

 

GD2W/00016872/2

 

29.07.2013

900

 

II przetarg

Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Uzbrojenie: wod.-kan. i elektryczne w ul. Sobieskiego

 

Działy III i IV księgi wieczystej Nr GD2W/00016872/2 dla wyżej wymienionych nieruchomości są wolne od wpisów.


Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt. Ewentualnego usunięcia drzew lub krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Opis nieruchomości nr 1: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym. Teren nieruchomości porośnięty jest krzewami i drzewami. Budynek zlokalizowany na nieruchomości jest budynkiem zabytkowym, który podlega ochronie jako wartościowy historycznie i kulturowo. Pierwszy przetarg odbył się dnia 13. 05. 2013 r. Przeznaczenie w MPZP: S.25.M,U - karta terenu nr 187.


Powyższe ceny wywoławcze są cenami netto. Do cen osiągniętych w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości j. w. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnych terminach podanych powyżej. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek Urzędu Miasta Puck. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w przetargu, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przetargu.


Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu, a pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Terminem wpłaty pozostałej części nabycia nieruchomości określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na wskazany w protokole przetargowym rachunek bankowy. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży. Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.


W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie, i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.


Nabywca nieruchomości pokrywa koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.


Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronach internetowych: bip.miasto.puck.pl i www.miasto.puck.pl.

 

Bliższych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 102), lub pod numerem tel. (058) 673-05-23, 673-05-22.

 

 

Burmistrz Miasta

Marek Rintz

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103
Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl