Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.05.2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna:

 

- działka nr 365/4 o pow. 19,51 ha, KW SZ1Y/00037273/8.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako obszar rolnictwa, częściowo w strefie W.III ograniczonej ochrony konserwatorskiej, częściowo wydzielone tereny rozwoju osadnictwa, gdzie zabudowa jest możliwa pod warunkiem podporządkowania jej względom krajobrazowym, częściowo tereny zagrożone erozja gleb.


Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 210 000,00 zł,  

WADIUM - 21 000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 2100,00 zł.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.


Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.


PRZETARG odbędzie się dnia 28 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1000.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 maja 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.


Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   


Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.


Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

                                                                                                               Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

            

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603

                                                                                          


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl