Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

szósty i siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Olecku przy ul. Dębowej i Kasztanowej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.04.2013

 

                                                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami   /  t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr  102, poz. 651  z późn. zm./ oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w  sprawie sposobu   i   trybu   przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ po przetargach przeprowadzonych w dniach  17 sierpnia 2011 r,  25 października 2011 r,  9 stycznia  2012  r,  20 marca 2012  r ,  16 kwietnia  2012 r,   25  czerwca 2012  r, 31 lipca 2012 r, 11 września  2012 r,   9 października 2012  r. i  21 grudnia 2012 r.  zakończonych wynikiem negatywnym

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza odpowiednio szósty i siódmy przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych przeznaczonych  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  położonych w Olecku przy ul. Dębowej i Kasztanowej, ujawnionych w księdze wieczystej KW OL1C/0007683/1,  usytuowanych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej  w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006r.

     

1)  nr geod.  3182/16  o pow. 651  m2,  cena  wywoławcza netto   30 100,00 zł - ul. Dębowa,

2) nr geod.  3182/27  o pow. 908  m2,  cena  wywoławcza netto   42  000,00 zł - ul. Kasztanowa,

3) nr geod.  3182/33  o pow. 593  m2,  cena  wywoławcza netto   27 400,00 zł - ul. Kasztanowa,  

4) nr geod.  3182/34  o pow. 766  m2,  cena  wywoławcza netto   35 400,00 zł - ul. Kasztanowa.

   

wadium  do każdej z działek              -    3 000,00 zł

postąpienie  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosi  mniej niż 1 % ceny  wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Wpłata  jednego wadium uprawnia do udziału  w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty. W przypadku zamiaru uczestniczenia w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość, należy wpłacić wielokrotność wadium ze wskazaniem na dowodzie wpłaty numerów geodezyjnych poszczególnych nieruchomości.

 

Do cen netto ustalonych w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

 

Nieruchomości położone są w peryferyjnej strefie  miasta, zgodnie z mpzp na terenie oznaczonym symbolami  20MN, 21MN i 22MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, budynki realizowane w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. Dojazd do nieruchomości z ulicy Leśnej, planowaną drogą dojazdową (zgodnie z mpzp - 12KDL, 14KDd). Ulica Leśna wyposażona jest w podstawowe uzbrojenie techniczne - wodociąg,  kanalizację sanitarną i deszczową, linię energetyczną,  w obrębie wcześniejszej zabudowy również w sieć gazową.  Planowany odcinek drogi dojazdowej 12KDL - na dzień przetargu posiada nawierzchnię gruntową, wyposażony jest w infrastrukturę techniczną - wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, odcinek planowanej drogi  (14KDd) wyposażony jest w kolektor kanalizacji sanitarnej. Do nieruchomości oznaczonych numerami geod.  3182/33 i 3182/34 nie ma wyprowadzonych przykanalików. Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach  administratorów lub właścicieli tych urządzeń. Przy granicy nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/34 znajduje się słup energetyczny, przez narożnik przechodzi odcinek kolektora kanalizacji deszczowej. Nabywca tej nieruchomości  zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej zapewniającej dostęp do znajdujących się w niej  urządzeń.


Właściciele nieruchomości uczestniczyć będą  w kosztach budowy drogi oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Opłaty adiacenckie ustalane są każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.


Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie budynków winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie prace zwiększające koszty  budowy ponosi nabywca. Nabywcy nieruchomości  zobowiązani są  do opłacenia kosztów  dokumentacji  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. 669,50 zł  plus  ewentualne koszty okazania granic.

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  na własność :  za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną  jednorazowo. Na dzień  zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

Wadium  należy  wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku  86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.


Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,

- w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości małżonków lub upoważnienia współmałżonka do udziału  w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z  rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

 

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. W przypadku  nie  wygrania  przetargu  zwrot wadium  nastąpi    na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 87 5202633).

 

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl