Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Siechnice »
Miejscowość: Kotowice
Ogłaszający: Burmistrz Siechnic
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 23.02.2012
Cena: 71.500,00

BURMISTRZ SIECHNIC

 

na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r nr 102 poz. 651 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 42/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Iwiny, gmina Siechnice, Zarządzenia Nr 20/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kotowice, Zarządzenia Nr 43/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trestno, gmina Siechnice oraz na podstawie §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108), §2 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna, Burmistrz Siechnic

 

Ogłasza na dzień 23 lutego 2012r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

obręb  Kotowice  

Nr KW 18032

Nr działki 115/9

Powierzchnia w ha: 0,1000

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w Kotowicach przy ulicy Spacerowej, róg ulicy Fiołkowej. Infrastruktura techniczna terenu:  elektryczna, wodociągowa  i telefoniczna. Ulica Spacerowa o nawierzchni asfaltowej, ul. Fiołkowa ? nieurządzona, sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Przeznaczenie dopuszczalne ? jako towarzyszące usługi nieuciążliwe: handel detaliczny, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,  usługi świadczone w gospodarstwach domowych, usługi rekreacyjno-turystyczne, w tym agroturystyczne. Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a także stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,

Cena  wywoławcza brutto     71.500,00 PLN

Wadium w zł                          7.500,00 PLN

Postąpienie                            1.000,00 PLN

Godz. przeprowadzenia przetargu       10.30

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data  wpływu  całej kwoty na konto Gminy Siechnice jest datą uznania wpłaty wadium.

 

Przetargi odbędą  się dnia  23  lutego 2012r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłata wadium najpóźniej do dnia 17 lutego 2012r. na konto Gminy Siechnice ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium),

- przedłożenie posiadanego dokumenty tożsamości ( W przypadku osób prawnych ? umowy spółki, aktualnego wypisu z rejestru handlowego, oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki).

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) na wskazany numer konta.

3. Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona.

4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która wygra przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

5. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko nim prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu ich zbycie, bądź obciążenie. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godzinach 900- 1400.

6. Wylicytowana kwota zawiera 23% podatek  VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

7. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości- w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

9. Burmistrz Siechnic ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

10. Pierwszy przetarg odbył się: lp. 1 - 03.10.2011r, 05.01.2011r., lp. 2 - 29.08.2011r.,10.10.2011r. 05.01.2011r. lp. 3 - 14.11.2011r, 05.01.2012r.

11. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 101 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Żernicka 17, tel. +48-71-39-19-127, 138, lub na stronie internetowej  www.siechnice.gmina.pl.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl