Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Gromadka »
Miejscowość: Gromadka
Ogłaszający: Agencja Mienia Wojskowego ot Wrocław
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.11.2012
Cena: 99 000,00 PLN

 

 

OGŁOSZENIE NR 174/2012/S

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się w dniu 05.10.2012r.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 1021 ogłoszonym w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 14, oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w dniach od 19.07.2012 r. do 09.08.2012 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Polskiej Gazecie Wrocławskiej nr 167 w dniu 19.07.2012 r. Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) upłynął w dniu 30.08.2012r.

 

Położenie nieruchomości:

 

GROMADKA, ul. 11-go Listopada 38,

gmina Gromadka, powiat bolesławiecki, woj. dolnośląskie

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o łącznej pow. 0,0500 ha, w tym:

- działka nr 611, AM-1, obręb Gromadka, o powierzchni 0,0100 ha,

- działka nr 612, AM-1, obręb Gromadka, o powierzchni 0,0400 ha.

Obie działki sklasyfikowane są jako Bi (Inne tereny zabudowane).

 

Nieruchomość posiada założoną KW nr JG1B/00033914/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydziale Ksiąg Wieczystych.


Działki nr 611 i 612 sąsiadują ze sobą. Położone są w centralnej części wsi Gromadka. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, usług sportu (boisko sportowe) oraz urząd pocztowy. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą 11-go Listopada o nawierzchni asfaltowej. W odległości około 7 km od nieruchomości przebiega autostrada A4, w odległości około 10 km znajduje się Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - obszar Krzywa.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłego komisariatu policji. Jest to budynek z 1945r., wolnostojący, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, o pow. użytkowej 119,74 m2 i kubaturze 728,79 m3, oraz budynkiem garażowym z 1970r., jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej, o pow. użytkowej 56 m2 i kubaturze 159,60 m3.

 

Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem w ramach z kątownika na podmurówce betonowej. Uzbrojona jest w sieć wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną odprowadzaną do szamba (kanalizacja sanitarna w ulicy 11-go Listopada). W chwili obecnej nieruchomość nie ma zapewnionej dostawy mediów. Konieczne będzie uzyskanie nowych warunków przyłącza do sieci.


Na dz. nr 612 planowana jest wymiana linii napowietrznej nn i przyłącza napowietrznego do budynku biurowego przez Energię Pro S.A. Oddział w Legnicy.


Na działce nr 612 przebiega nie będąca przedmiotem sprzedaży napowietrzna linia energetyczna, usytuowana równolegle do ulicy 11-go Listopada.


Ponadto na działce znajduje się studnia artezyjska - źródło naturalne pochodzące z okresu przedwojennego.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka uchwalonym przez Radę Gminy Gromadka Uchwałą nr XXVIII/190/05 z dnia 31.03.2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 120 poz. 2497 z dnia 06.07.2005r., działki nr 611 i 612 leżą na terenie:

-U/7  - tereny usług. Przeznaczenie podstawowe: tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach. Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków OSO Bory Dolnośląskie oraz znajdują się w strefie B ochrony konserwatorskiej.


W dniu 03.01.2012 r. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu zwrócił się do Wójta Gminy Gromadka z wnioskiem o zmianę zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka i przeznaczenie działek nr 611 i 612 pod funkcję podstawową - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, oraz funkcję dopuszczalną - usługi.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, którego zmiany zostały uchwalone w dniu 29.12.2008r. Uchwałą Rady Gminy Gromadka nr XXXI/161/2008r., dz. nr 611 i 612, AM-1, obręb Gromadka ujęta jest jako teren zabudowy usługowej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 99 000,- zł

Wadium 9 900,- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg nr 174/2012/S.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 23.11.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium
  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.


Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.


Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

 • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu ?dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167 z 2004r. poz. 1758 z późn. zm.) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.


Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSW, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).


Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczeń że :

 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW
  we Wrocławiu ul. Zwycięska 14 w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.  U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.),
 • zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia,
 • przedstawione przez nie dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2012 r. o godz. 12:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, pokój nr 19-20 (parter)

 

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.


Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.


Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 29.11.2012 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel .(71) 364 73 78, 364 73 65.


Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu, pokój nr 111 lub 108 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400 tel. (71) 364 73 78, 364 73 80, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.


Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.


Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 29.10.2012r. do 29.11.2012 r.


w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 14 i ul. Zwycięskiej 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl

 

Ogłoszenie w wersji skróconej opublikowano w Polskiej Gazecie Wrocławskiej w dniu 29.10.2012r.

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl