Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

SPRZEDAŻ AUTA SŁUŻBOWEGO UOKiK


Kategoria: Ruchomości » Samochody osobowe
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 Warszawa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.11.2012
Cena: 2.250,00 PLN

SPRZEDAŻ AUTA SŁUŻBOWEGO UOKiK


1.Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa,

fax 22 827-08-43, www.uokik.gov.pl

2. Os. do kontaktów: P.Kulma, tel. 22 55 60 103.

3. Opis składników majątku: Lancia Kappa 2,0 (uszkodzony), nr rej. WUA 044M, stan licznika ? 330 tys. km, rok produkcji 2000; cena wywoławcza 2250 zł

4.Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010r. (Dz. U. 2010.114.761).

5. Oględziny: W-wa, Powsińska 69/71 w dniu 26.10.2012r., godz. 11.00

6. Wadium: 

a)warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie go w pieniądzu do 5.11.2012r., w wys. 10% ceny min. auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.

b)złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.

c)nie podlega zwrotowi, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Termin składania ofert: 9.11.2012r. do godz. 9.30 w Kancelarii Urzędu.

8. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "AUTO-OFERTA" wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem auta. Wszystkie strony oferty parafuje oferent.

9. Termin związania ofertą: 20 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: 9.11.2012r. godz. 10.00, pok. 136

11. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.

12. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.

13. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000 

14. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:

a.oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b.oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl