Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, ul. Zamkowa


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Jelenia Góra » Gmina Miasto na prawach powiatu - Jelenia Góra »
Miejscowość: Jelenia Góra
Ogłaszający: Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.11.2012
Cena: 132.000,00 PLN

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

położonych w Jeleniej Górze, który odbędzie się w dniu

16 listopada 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra

przy ul. Sudeckiej nr 29 - I piętro, sala nr 12.

 

ul. ZAMKOWA

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działek nr 113/7 i nr 113/11 o łącznej powierzchni 0.2926 ha, obręb Sobieszów I, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00067283/2.


Cena wywoławcza: 132.000,00 zł

Wadium: 13.200,00 zł


Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.


Nieruchomość położona w dzielnicy Sobieszów, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne o niskiej intensywności zabudowy. Dojazd odbywa się z drogi publicznej - ulic Zamkowej, a następnie poprzez urządzoną drogę oznaczoną jako działka nr 114/2.


Obciążenia: na znacznej powierzchni nieruchomość stanowi wysoką skarpę poza częścią gruntu przy południowo-zachodniej granicy działki nr 113/7. Porośnięta drzewami i krzewami, obciążona rurociągiem wodnym oraz linią energetyczną napowietrzną, która przebiega środkiem działek. Dwa słupy energetyczne żelbetonowe zlokalizowane na obrzeżach działek. Brak bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w granicach działki nr 113/7 przy ul. Zamkowej zaprojektowało budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ks0,20. Wobec powyższego nabywca ustanowi służebność przesyłu, polegającą na prawie korzystania z gruntu w zakresie niezbędnym do budowy kanalizacji sanitarnej ks0,20 oraz na prawie korzystania z gruntu w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, remontu oraz modernizacji ułożonej już infrastruktury technicznej.


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U1.31, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych; przeznaczenie uzupełniające to tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej.


Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

U W A G I :

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu!

 

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra - Bank MILENIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681 ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej - najpóźniej do dnia 12 listopada 2012 r.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu,

- dokument tożsamości,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które winno być przedłożone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 12 listopada 2012 roku.

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, które winny być przedłożone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 12 listopada 2012 roku.


Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 12 listopada 2012 roku.


Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 12 listopada 2012 roku, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zmianami).


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.


Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny za nabycie gruntu na własność + 23% VAT oraz kaucji w przypadku wyboru tej formy jako zabezpieczenia terminu zabudowy nieruchomości w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku.


Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 21 grudnia 2012 roku.


Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Nie wpłacenie w terminie uzupełnienia ww. wpłat za nabywaną nieruchomość oraz kaucji (w przypadku wyboru tej formy jako zabezpieczenia terminu zabudowy nieruchomości) lub nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.


Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (akt notarialny).


Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do użytkowania we właściwym Urzędzie.


W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu zabudowy gruntu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 20% jej ceny lub wpłatę kaucji na konto Urzędu w wysokości 20% wylicytowanej ceny nieruchomości, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji, przed podpisaniem protokołu z przetargu.


W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.


W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostanie zwiększona o kolejne 10 % ceny nabycia nieruchomości.


Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Zwrot kaucji nastąpi z chwilą zagospodarowania nieruchomości, w sposób o którym mowa powyżej, w terminie określonym w umowie sprzedaży.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.


Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.


W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.


Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie, a inwestor, który uzyska zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, bezwzględnie kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi opłaty z tym związanie. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta.


W przypadku, gdy nieruchomości objęte niniejszym ogłoszeniem położone są na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę, musi zostać poprzedzone uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizowanej inwestycji.


Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.


Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.


Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.


Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w:

- Pokoju nr 111 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, 1-sze piętro lub telefonicznie pod nr 75/ 75-46-304, fax. 75/ 75-46-203.


Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108).


W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz. 651 ze zmianami/.


http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026101

 

http://um.jeleniagora.pl/

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl