Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.12.2012
Cena: 2.500.000,00 PLN

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Reja 4-6, działka  nr 1420 o powierzchni 0,4056 ha, obręb Tarninów.

KW LEIL/00075228/6 - zabudowana obiektami dawnego internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego: budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 1464,6 m2, budynkiem mieszkalno-użytkowym (łącznik) o powierzchni użytkowej 440,6 m2 , budynkiem dawnej stołówki  o powierzchni użytkowej 578,5 m2,budynkiem dawnej kotłowni o powierzchni użytkowej 87,8 m2. Nieruchomość położona u zbiegu ulic  Reja i Grabskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty szkolnictwa. Działka w pełni uzbrojona z przyłączami: energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania (sieć miejska), telefoniczna.  W części ogrodzona od strony ulic Reja i Grabskiego.


Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem położona w jednostce B34 UP - usługi publiczne i komercyjne w obszarze uzupełnienia zabudowy rezydencyjnej w zieleni. Dopuszcza się funkcję mieszkalną jako towarzyszącą. Nieruchomość leży w strefie ochrony konserwatorskiej B. Na terenie jednostki B34 UP dopuszcza się funkcje usługowe wyłącznie nieuciążliwe dla terenu śródmiejskiego, w szczególności usługi  o znaczeniu miejskim w zakresie: szkolnictwa, kultury, sportu i rekreacji, administracji publicznej i gospodarczej oraz innych usług komercyjnych z warunkiem utrzymania działki    z dostępną zielenią publiczną. Wszystkie działania w obszarze strefy B wymagają porozumienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie określonym w § 16 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Funkcje parkowania dla użytkowników należy realizować na działce własnej lub pod budynkiem.


Uwaga: Rozpoczęcie remontu w terminie jednego roku od podpisania umowy notarialnej. Zakończenie remontu w terminie trzech lat od podpisania umowy notarialnej.


Cena wywoławcza nieruchomości  - 2.500.000,00 zł netto

(w tym grunt  850.000,00 zł)

Wadium -   250.000,00 zł


Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).


Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania w dniu  13.11.2012 w godz. od 1400 do 1500. Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 250.000,00 zł do dnia 10.12.2012 r. na konto: Bank PKO - S.A. I  Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2012 r. o godz. 10.00.

w Urzędzie Miasta Pl. Słowiański 8, sala nr 201.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301, pokój 315; Danuta Ubych, tel. 767212-292, pokój 321; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl