Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu - wykonanie wejścia A - łącznik pomiędzy budynkiem Rynek 1 i istniejącym kolektorem sanitarnym.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl: Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu - wykonanie wejścia A - łącznik pomiędzy budynkiem Rynek 1 i istniejącym kolektorem sanitarnym.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu - wykonanie wejścia A - łącznik pomiędzy budynkiem Rynek 1 i istniejącym kolektorem sanitarnym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Rynku Starego Miasta obejmująca: A. Wykonanie wejścia A - łącznik pomiędzy budynkiem Rynek 1 i istniejącym kolektorem sanitarnym, w tym: - roboty ziemne, - roboty izolacyjne, - roboty murowe, - roboty wykonywane metodą górniczą, - roboty tynkowe, - roboty betonowe i żelbetowe, - roboty posadzkowe i okładzinowe, - montaż stolarki drzwiowej, - montaż balustrad schodowych i krat, - roboty drogowe, B. Zabezpieczenie zabytkowego kolektora sanitarnego, w tym: - roboty drogowe, - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe - roboty murowe, - roboty izolacyjne, - roboty wykonywane metodą górniczą (odtworzeniowe), - roboty konserwatorskie,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.20-6, 45.11.13.00-1, 45.40.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu prac konstrukcyjnych i konserwatorskich metodami górniczymi o wartości min 200.000,00 zł, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych udokumentowane, że zostało wykonane należycie (np. referencje).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - tj. uprawnienia budowlane wg. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi : - min. 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącą funkcję kierownika budowy a także posiadającą udokumentowaną co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 2) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt.5 ppkt1. 4) kosztorys ofertowy ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy, oraz personelu Zamawiającego jak w § 13 ust.3, 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 3. zmiany związanej z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, 4. wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 5. zmiany terminu realizacji ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 6. przesunięcia terminu realizacji ze względu wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z warunkami technicznymi, 7. przesunięcia terminu realizacji ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych warunków realizacji tj. warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych. 8. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy- zmianie może ulec termin realizacji umowy, 9. wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta przy możliwej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa, realizacji robót, usprawnienia procesu budowy, usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej, 10. zmiany podwykonawcy robót ( wskazanego w ofercie) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę oraz wprowadzenia podwykonawcy na zadanie w przypadku gdy Wykonawca w ofercie przewidywał, że wykona roboty siłami własnymi ,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne roboty budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski ul. Ratuszowa 10A 37-700 Przemyśl pok. 205.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski ul. Ratuszowa 10A 37-700 Przemyśl pok. 205.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl