Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczodre


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Szczodre
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.11.2012


Wójt Gminy Długołęka 
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 ? 095 Mirków 
ogłasza III ustne przetargi nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczodre 

 


1. Oznaczenie nieruchomości: 


1) działka nr 106/5 o pow. 0,0904 ha, obręb wsi Szczodre,

KW 88238 

2) działka nr 106/6 o pow. 0,1509 ha, obręb wsi Szczodre,

KW 88238 


2. Opis nieruchomości: 

Działki gruntu położone są w zachodniej części miejscowości Szczodre, do których dojazd prowadzi ul. Polną. Położone są w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo i przeznaczonych w planie jako tereny użytków rolnych. Sieci infrastruktury technicznej (prąd, wodociąg) poprowadzone są wzdłuż ulicy Polnej i doprowadzone do najbliższych zabudowań w odległości około 70 metrów od działek. Działki w kształcie prostokątów, nie są ogrodzone. Przy północnej granicy nieruchomości przebiega rów melioracyjny, a w odległości około 200 metrów od granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. 


3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

1) Teren, na którym położone są działki nr: 

106/5, 106/6 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto działki znajdują się w granicy strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXXI/539/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Szczodre (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 57, poz. 1240 z dnia 30 marca 2005 r.) 


4. Ceny nieruchomości: 

1) dz. nr 106/5: 110.000 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) 

2) dz. nr 106/6: 175.000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 

 

5. Terminy i miejsce przetargów: 

1) działka nr 106/5: 19.11.2012 r., godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18 (parter) 

2) działka nr 106/6: 19.11.2012 r., godz. 11.00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18 (parter) 


6. Wadium: 

1) działka nr 106/5: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 

2) działka nr 106/6: 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 


7. Termin wniesienia wadium: 12.11.2012 r., 


8. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń. 


9. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. 


10. Osoby przystępujące do przetargów zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu: 

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru, 

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście, 

3) oryginał dowodu wpłaty wadium. 

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. 

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, 

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. 

Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium. 


11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka. 

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium. 


12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 


13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 


14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie. 


15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 


16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej. 


17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku: 

1) odwołania przetargu, 

2) unieważnienia przetargu, 

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 


18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów. 


19. Terminy poprzednich przetargów: 02.08.2012 r., 01.10.2012 r. 


20. Informacje dodatkowe: 

W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń. 


21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl