Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

nabór kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.10.2012

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub architektura.
2) doświadczenie zawodowe: co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej pięć lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.


Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),
c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2) doświadczenie zawodowe w budownictwie,
3) posiadanie uprawnień budowlanych,
4) znajomość zasad kosztorysowania robót,
5) znajomość zasad realizacji i rozliczania inwestycji realizowanych ze środków unijnych,
6) doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem obejmuje w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Wydziału Inwestycji,
2) inicjowanie i koordynowanie działań inwestycyjnych Miasta,
3) nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta oraz zapewnienie ich prawidłowej realizacji,
4) nadzór nad przygotowywaniem materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wystąpienia Komisji Rady Miejskiej,
5) udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
6) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
7) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału,
8) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Wydziału i doskonalenie jej form,
9) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień obowiązujących regulaminów oraz tajemnicy państwowej i służbowej,
10) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę petentów,
11) zabezpieczenie i dbałość o powierzone mienie,
12) ustalanie szczegółowych indywidualnych zakresów czynności pracowników Wydziału,
13) wnioskowanie w sprawach nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz kar porządkowych i dyscyplinowanie pracowników Wydziału,
14) ocenianie pracowników. 


3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:


1) list motywacyjny,
2) życiorys zawodowy (CV),
3) kwestionariusz osobowy uwzględniający, m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) koncepcja funkcjonowania jednostki organizacyjnej urzędu, której dotyczy nabór,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (doświadczenie zawodowe),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W liście motywacyjnym należy zawrzeć klauzulę o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem Oferta na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu  w terminie do dnia 19 października 2012 r.  na adres: Urząd Miejski w Przemyślu Rynek 1, 37-700 Przemyśl, I piętro, pokój nr 11.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  tj. we wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00,  a w pozostałe dni pracy od godz. 7.30 do godz. 15.30. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu do ich złożenia określonego w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

5. Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jago zakończeniu będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).

6. Kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie następnego etapu naboru.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl