Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Długołęka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.11.2012

Wójt Gminy Długołęka

Ogłasza I ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Długołęka

 

Oznaczenie nieruchomości:

1) Dz. nr 119/2, 119/3 o łącznej pow. 0,1505 ha, obręb wsi Długołęka, KW 39185

2) Dz. nr 120/18 o pow. 1,1735 ha, obręb wsi Długołęka, KW 39185

 

Opis nieruchomości:

Przeznaczone do sprzedaży działki gruntu położone są w środkowej części gminy Długołęka, w miejscowości Długołęka, w odległości ok. 3 km w linii prostej od granic miasta Wrocławia, przy drodze krajowej nr 8 (Wrocław-Warszawa), w sąsiedztwie terenów zabudowanych przeznaczonych pod aktywność  gospodarczą z wykluczeniem inwestycji uciążliwych oraz linii kolejowej (Wrocław-Warszawa). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w odległości kilkudziesięciu metrów od jednego z głównych skrzyżowań Długołęki (drogi krajowej nr 8 z ul. Parkową, prowadzącą do miejscowości Szczodre i Domaszczyn oraz z ul. W. Broniewskiego, prowadzącą na rozległe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Długołęka).


1) Działka nr 119/2 od strony północno-wschodniej jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych na podmurówce. Działka nr 119/2 od strony północno-wschodniej jest ogrodzona bramą wjazdową wykonaną z elementów stalowych. Teren, na którym jest położona nieruchomość jest uzbrojony w energię elektryczną niskiego napięcia, wodociąg, kanalizację sanitarną sieciową. Działka nr 119/2 jest zabudowana:

a) Budynkiem wolnostojącym częściowo 3-kondygn. (parter, I piętro, II piętro), częściowo 2 kondygn. (parter, I piętro); pow. netto 781,8 m kw, kubatura 2 982 m 3, stopień zużycia technicznego 35%, funkcja-biurowa

b) Budynkiem wolnostojącym 1 kondygn.; pow. zabudowana 19,8 m 2, kubatura 50 m3 stopień zużycia technicznego 30%, funkcja-gospodarcza. Działka nr 119/3 zabudowana jest w części wiatrołapem, stanowiącym wejście do budynku od strony ul. Wrocławskiej


2) Działka nr 120/18 jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych na podmurówce. Nie jest zabudowana.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Podstawowe przeznaczenie terenu, na którym położona jest nieruchomość stanowią usługi komercyjne, zaś przeznaczenie uzupełniające terenu stanowi zieleń urządzona, infrastruktura techniczna. Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są działki nr 119/2, 119/3 i 120/18 zostały określone w Uchwale nr XXXV/402/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.04.2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obrębu wsi Długołęka (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 111, poz. 1747 z dnia 16.06.2010 r.)

 

Ceny nieruchomości:

1) Dz. nr 119/2, 119/3: 920 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych)

2) Dz. nr 120/18: 280 000,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)


Terminy i miejsce przetargów:

1)  Dz. nr 119/2, 119/3: 19.11.2012 r. godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 16 (parter)

2) Dz. nr 120/18: 19.11.2012 r. godz. 11.00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 16 (parter)


Wadium:

1) Dz. nr 119/2, 119/3: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2) Dz. nr 120/18: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

Termin wniesienia wadium: 13.11.2012


Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości bierze
udział w przetargu osobiście,
3) oryginał dowodu wpłaty wadium.
4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą),do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DZ. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub  zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć
sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie
nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:  11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.


Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

 

Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,
2) unieważnienia przetargu,
3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

Informacje dodatkowe: w protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznymi prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. Przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.


Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej
http://dlugoleka.bip.net.pl/

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl