Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Mirków


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.11.2012
Cena: 1 350.000,00 PLN

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Mirków1. Oznaczenie nieruchomości:
Działka Nr 189/38 położona w obrębie wsi Mirków o pow. 0,7680 ha

2. Opis nieruchomości:
Działka gruntu położona jest w północnej części wsi Mirków, bezpośrednio przy łączniku drogi krajowej nr 8 z autostradową obwodnicą Wrocławia.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą łącznik ulic Spacerowej i Topolowej w Mirkowie, która została wybudowana na parametrach technicznych umożliwiających prowadzenie ruchu indywidualnego, rolniczego.
Nieruchomość jest położona ok. 600 m od drogi krajowej nr 8.
Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią tereny działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, młodymi samosiewami drzew - głównie brzóz.
Teren, na którym położona jest działka nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony częściowo pod
działalność produkcyjno-usługową oraz składowanie i magazynowanie (ok. 78% pow. działki) , częściowo pod komunikację publiczną-drogi i ulice dojazdowe oraz częściowo pod drogi  i ulice wewnętrzne. Ponadto działka znajduje się na terenach zdrenowanych.
2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Ustawie nr XXXIII/589/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 28.04.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Mirków  (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 102,poz. 2203 z dnia 09.06.2005 r.)

4. Cena nieruchomości: 1 350.000 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

5. Termin i miejsce przetargu: 19.11.2012 r. godz. 13.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka  (sala obrad)

6. Wadium: 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

7. Termin wniesienia wadium: 13.11.2012 r.

8. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć

      Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,
3) oryginał dowodu wpłaty wadium.
4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DZ. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) ? uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:
                     11 9584 1021 2003 0300 0101 0004-Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
                                                  oddział w Długołęce
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:
1) odwołania przetargu,
2) unieważnienia przetargu,
3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19. Informacje dodatkowe: w protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat
na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. Przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

20. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez
nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 16 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 22 oraz na stronie internetowej

http://dlugoleka.bip.net.pl/

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl