Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - na roboty budowlane


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Lądek-Zdrój »
Miejscowość: Lądek-Zdrój
Ogłaszający: Gmina Lądek Zdrój

 

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na roboty budowlane

I. Zamawiający

I.1) Nazwa i adres:

Gmina Lądek Zdrój - z/s w 57-540 Lądek Zdrój, ul. Rynek 31

tel. (074) 8 117 850, faks: (074) 8 147 418, e-mail: umig@ladek.pl, www.ladek.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa


II. Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 27 w Stojkowie od drogi wojewódzkiej 392 do granicy lasów państwowych w km 0+000 - 0+550

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres rzeczowy:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 27 obręb Stójków, która została uszkodzona podczas nawalnych opadów atmosferycznych. Przebudowa ma na celu umożliwienie przywrócenia bezpiecznej komunikacji.

1. LOKALIZACJA

Od drogi wojewódzkiej 392 do granicy lasów państwowych wg załącznika graficznego

2. STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna o cząstkowej nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5-4,0m. Obustronne poprzerastane pobocza. Rów prawostronny zamulony i poprzerastany licznymi krzakami.

3. Rozwiązania projektowe

Projektuje się przebudowę drogi polegającą na ujednoliceniu szerokości do 3,5m. Przewiduje się sfrezowanie nawierzchni bitumicznej (złożono 85% - pozostałej nie zniszczonej przez wodę). Wykonanie stabilizacji cementowej istniejącej podbudowy drogi na głębokości 15cm. Wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej o łącznej grubości 23cm oraz wykonanie warstwy nawierzchni ulepszonej w postaci ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5cm o łącznej powierzchni 2045m2. Projekt przewiduje również ścięcie poprzerastanych poboczy i utwardzenie ich frezowiną - w ilości 450m2. Wykarczowanie, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejącego rowu odwadniającego. Na 2 odcinku zarurowanym - bezpośrednio przy krawędzi jezdni projektuje się betonowe korytka ściekowe 60x50x15 na ławie z betonu C12/15 zapobiegające podmywaniu korpusu drogi wodami opadowymi spływającymi z przyległych skarp.


Konstrukcja nawierzchni drogi

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowo - świrowych 0/12,8mm 5cm wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu 0,81kg/m2

- kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 8cm

- podbudowy kruszywem łamanym 0/63mm stabilizowanym mechanicznie 15cm

- stabilizacja gruntu cementem 15cm


Odwodnienie

Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wody poprzez nadanie nawierzchni

odpowiednich spadków. Na odcinku 41mb projektuje się koryta betonowe 60x50x15cm na

ławie betonowej z betonu C12/15. W najniższym punkcie ścieku projektuje się wykonanie

wpustu ulicznego typu lekkiego który należy wpiąć bezpośrednio do istniejącego rurociągu

odprowadzającego wodę z przydrożnego rowu do rzeki.


4. TECHNOLOGIA ROBÓT

Stabilizacja gruntu cementem

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST - 02.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane.

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać

prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

Zagęszczanie gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zależności od sprzętu posiadanego przez Wykonawcę. Zagęszczanie ulepszonego podłoża o jednostronnym spadku poprzeczny powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012.


Podbudowa z kruszywa łamanego

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy od 2,2. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %. Pomiędzy rzędnymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. Grubość podbudowy nie różnić od grubości projektowanej o więcej niż ? 10 %. Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych wyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Podbudowę z kruszywa należy wykonać zgodnie z normą PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego oraz normą PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.


Wykonanie warstwy z asfaltobetonu

Mieszanka asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ?98,0%. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.


5. Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie powyższe roboty zostały w sposób szczegółowy ujęte w przedmiarze robot. Przedmiar do wyceny (wypełnienia) przez Wykonawcę.

2. Roboty winne być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, STWiORB.

3. Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do Użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną, lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

4. Wykonanie robot ma być zgodne ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami podanymi do stosowania w STWiORB.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8,

45110000-1, 45233220-7, 45232451-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie - : do dnia 30.11.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) Zaliczki:

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamrowienia:

nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizować min. 2 (dwa) zadania w zakresie budowy, i/lub przebudowy, i/lub remontu dróg o nawierzchni asfaltowej i o wartości min. 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każde zadanie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, ?e będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentow i oświadczeń wg zasady spełnia / nie

spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Zamawiający uzna dysponowanie osobami:

- zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj min 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, i? będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna:

- posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

- posiadanie Śródków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osob, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia, w szczegolności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamowienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- oświadczenie, że osoby, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- informację banku lub społdzielczej kasy oszczędnościowo ? kredytowej, w ktorym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środkow finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamowienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunkow udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotow, przedkłada informację banku lub społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z ktorego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środkow finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowień publicznych, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamowień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osob fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamowień publicznych.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunkow udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotow, ktore będą brały udział w realizacji części zamowienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2)

III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.6) Inne dokumenty

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika do SIWZ.

2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.

3. Dowod wpłaty wadium.

3. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika do SIWZ.

4. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy ? wg załącznika do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamowienie publiczne

tylko dla wykonawcow, u ktorych ponad 50% pracownikow stanowią

osoby niepełnosprawne: nie

IV. Procedura

IV.1)Tryb udzielenia zamowienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena - waga: 100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunkow zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a). zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolności:

a.1). klęski Żywiołowe;

a.2). warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzeń, dokonywanie odbiorow, w szczegolności: temperatury

powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

a.3). niewypały i niewybuchy;

a.4). wykopaliska archeologiczne;

a.5). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);

a.6). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki

terenowe, w szczegolności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.).

b). zmiany będące następstwem działania organow administracji, w szczegolności:

b.1). przekroczenie zakreślonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp,;

b.2). odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

c). inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczegolności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałow na teren robot spowodowany awariami, remontami, przebudowami drog dojazdowych oraz protestami mieszkańcow z blokadą drog.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczegolności:

a). niedostępność na rynku materiałow lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałow lub urządzeń;

b). pojawienie się na rynku materiałow lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c). pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rownież kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d).konieczność zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot,

e). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

g). konieczność zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2.3. Zmiany osobowe:

a). zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej rownoważnymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane;

b). zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

c). rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porownaniu do wskazanych w SIWZ.

d). zmiany osob do nadzorowania robot.

2.4. Pozostałe zmiany:

a). zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę rowną rożnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b). zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c). zmiany uzasadnione okolicznościami o ktorych mowa w art. 357.1 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o ktorej mowa w art. 397 ksh;

d). inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowień publicznych:

a). skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

b). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawcow);

c). zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostępna specyfikacja istotnych warunkow zamowienia: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl

Specyfikację istotnych warunkow zamowienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdroj.

IV.4.4) Termin składania ofert:

Data: 15 października 2012 r. Godzina: 10.30

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdroj, pokoj nr 1 (Biuro Obsługi Klienta). Otwarcie ofert: Data: 15 października 2012 r. Godzina: 11.00

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdroj, pokoj nr 26 (sala konferencyjna)

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środkow Unii Europejskiej: Nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nie przyznania środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środkow z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamowienia: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem strony internetowej, na ktorej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupow: Nie dotyczy.

Informacje na temat prowadzonego postępowania:

Szczegołowych informacji na temat zamowienia udzielają (w dniach roboczych, w godz. od 8.00 do 14.00):

a). Sebastian Łukaszewicz (Inspektor ds. obsługi prawnej) - tel. 74 8 117 854, fax 74

8 147 418, e-mail: prawnik@ladek.pl

b). Roman Stępak (Inspektor ds. drogownictwa) - tel. 74 8 117 872, fax 74

8 147 418, e-mail: drogi@ladek.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl