Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania dotyczące sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.11.2012
Cena: 2.000.000,00 PLN

 

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza rokowania dotyczące sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej
 
w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej.


 

 

Adres nieruchomości

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

Powierzchnia działki

 

Powierzchnia         użytkowa   obiektów

 

 

Cena

nieruchomości

 

 

 

Zaliczka

 

 

Legnica

ul. Złotoryjska

Obręb

Legnicki Dwór

działka  nr 2/68

LE1L00070264/5

 

0,9567 ha

 

1 822,6 m2

 

 

2.000.000,00 zł

 

 

200.000,00

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w południowo - zachodniej części miasta Legnicy przy ul. Złotoryjskiej, w sąsiedztwie obwodnicy zachodniej oraz terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem administracyjno - garażowym i budynkiem magazynowym. Budynki wybudowano przed rokiem 1939, w okresie powojennym były użytkowane przez Jednostki Armii Radzieckiej oraz ostatnio przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Legnicy. Obecnie nie  są użytkowane. Budynki zbudowane są w konstrukcji żelbetonowej i tradycyjnej ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi z cegły, w tym  ściany zewnętrzne budynku administracyjno - garażowego z cegły klinkierowej. Dach kryty papą.  Nieruchomość położona w strefie o pełnym uzbrojeniu technicznym: woda z sieci, kanalizacja sieciowa, energia elektryczna, gaz z sieci. Ulice dojazdowe i dojazdy do poszczególnych obiektów  o nawierzchni utwardzonej, wykonane z kostki brukowej.     

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej - kompleks JAR 32 nieruchomość położona w jednostce oznaczonej symbolem: 7 A,U - Teren przeznaczony pod administrację lub (i) usługi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona w obszarze objętym jednostką o symbolu H 35 A - obszar, na którym można budować obiekty handlowe, w tym wielkopowierzchniowe  o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.


Uwaga: rozpoczęcie remontu w terminie jednego roku od dnia zawarcia aktu notarialnego, zakończenie remontu w terminie dwóch lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upłynął z dniem 30.05.2011 r. Nieruchomość wolna od obciążeń, ograniczeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Przetargi  odbyły się 29.08.2011 r., drugi 08.12.2011 r., trzeci  22.03.2012 r., czwarty 03.08.2012 r.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem Złotoryjska 2/68 należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.11.2012 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.       

                                                              

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.         

5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 200.000,00 zł nie później niż do dnia 12.11.2012 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Rokowania  odbędą się 16.11.2012 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.


Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  ze zmianami), a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań.

 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301, pokój 315; Danuta Ubych, tel. 767212-292, pokój 321; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

           

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl