Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórskiej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat tarnogórski » Gmina Gmina miejska - Tarnowskie Góry »
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.10.2012

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

z a p r a s z a

do udziału w rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórskiej (obręb ewidencyjny Tarnowskie Góry k.m.1 dod.11,12)

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki :

 

 Lp

Numer działki

pow (w m2)

użytki

Numer KW

Cena wywoławcza w I przetargu

Wysokość zaliczki

1.

131

4900

R V

75958

337.600,00 złotych

67.520,00

2.

1321/130

6400

R V

75958

440.900,00 złotych

88.180,00

 

 

 Opis nieruchomości:

 •  w/w działki położone są w Tarnowskich Górach pomiędzy ul. Zagórską a ul. Słomianka,
 •  dojazd drogą gruntową od ul. Słomianka dojazd od ul. Zagórskiej możliwy pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych,
 •  zlokalizowane są na obszarze Podziemi Tarnogórsko - Bytomskich - zgłoszonego do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
 •  część terenu objęta eksploatacją górniczą, po której pozostały podziemne i powierzchniowe wyrobiska wchodzące w skład dawnej kopalni kruszcu; wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 •  możliwe wykorzystanie pod usługi, handel lub zabudowę magazynową pod warunkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
 •  teren uzbrojony w sieć wodociągową, gazową,
 •  najbliższe sąsiedztwo to tereny niezabudowane użytkowane rolniczo, wzdłuż ulicy Zagórskiej zabudowa mieszkaniowa oraz usługowo - handlowa
 •  poszczególne działki są nieogrodzone, zbliżone kształtem do figury prostokąta, porośnięte trawami niskimi i dziką roślinnością,
 •  przez teren przebiega linia napowietrzna SN 20KV,

 

Działy III (Ciężary i Ograniczenia) i IV (Hipoteki) Ksiąg Wieczystych wolne od wpisów.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu brak.

 

Szczegółowe warunki zabudowy zostaną ustalone na wniosek przyszłego inwestora w odrębnej decyzji. Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana jeżeli inwestor będzie posiadał umowy zawarte z właściwymi jednostkami zapewniające dostawę energii elektrycznej i wody lub umowy o realizacji takiego uzbrojenia. Przyszłe inwestycje wymagają uzgodnień z jednostkami odpowiedzialnymi za infrastrukturę techniczną w tym rejonie w celu uniknięcia ewentualnych kolizji z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności w/w nieruchomości.

Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone w terminach:

 •  I przetarg w dniu 30 marca 2012r,
 •  II przetarg w dniu 19 czerwca.2012r.

 

Burmistrz Miasta zaprasza osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości do składania do dnia 1 października 2012r do godziny 1600 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach, pisemnych zgłoszeń w zaklejonych kopertach z napisem Oferta dotycząca nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach - nie otwierać, (podając nr działki).

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny trzy miesiące), pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot,

2. Datę sporządzenia zgłoszenia,

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. Proponowaną cenę i sposób zapłaty,

5. Kserokopię wpłaty zaliczki pobieranej w celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się odnzawarcia umowy,

6. Podpis zgłaszającego (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).

 

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wyżej wymienionych zaliczki.


zaliczkę wnosi się do dnia 1.10.2012r na konto: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice Nr rachunku: 35 1140 1078 0000 4045 2100 2003

 

Za dzień wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

 

Otwarcie zgłoszeń w obecności uczestników rokowań nastąpi w dniu 8 października 2012r - na działkę nr 131 o godz.12.00, na działkę 1321/130 o godz. 1300 w pokoju nr 40 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.


Oferentom, których oferta nie zostanie przyjęta wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań przelewem na podane konto bankowe uczestnika rokowań. Zaliczka przepada, jeżeli wyłoniony w rokowaniach nabywca uchyli się od podpisania aktu notarialnego. Zaliczka wpłacona przez nabywcę zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.


Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia nabywcy o zamknięciu rokowań.


Wpłata ceny wynegocjowanej w rokowaniach (do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%) musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej - zgodnie z protokołem z przeprowadzonych rokowań, tak aby na dwa dni przed ustaloną datą aktu notarialnego była zaksięgowana na koncie Urzędu.


Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24.03.1920r, (tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).


Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Bliższych informacji dot. rokowań udziela za-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 33 tel. 32  39-33-719

 

www.tarnowskiegory.pl

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl