Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Różyniec


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Gromadka »
Miejscowość: Gromadka, obr. Różyniec
Ogłaszający: Wójt Gminy Gromadka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.11.2012

Wójt Gminy Gromadka  

ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Różyniec, objętej KW JG1B/00031167/4, nr działki 381 o powierzchni 5,7970 ha,


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  579 700,00 zł, zaliczka wynosi 58 000,00 zł.

Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym  są to tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem PBS 5/2. Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Gminy  lub na stronie internetowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa.


Rokowania zostaną przeprowadzone w budynku Urzędu Gminy przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 9.00, pok. 1


Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki (pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy) przelewem lub wpłata na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy Chojnów   29 8644 0000 0019 8000 2000 0030 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 listopada 2012 r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.


Pisemne zgłoszenie do rokowań należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, na parterze, w zamkniętej kopercie, opisanej Zgłoszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 381 obręb Różyniec. Najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań czyli najpóźniej w dniu 5 listopada 2012 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)  datę sporządzenia zgłoszenia;

3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku rokowań zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby ustalonej nabywcą nieruchomości w wyniku rokowań, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, w ciągu 3 dni od zakończenia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.


Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.


Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w części ustnej rokowań.


Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.


Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, do której dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.


O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia zakończenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wpisów w księdze wieczystej, wyceny, wskazania granic oraz wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ponosi nabywca.


Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniach:

I przetarg - 28.12.2011r.     II przetarg - 20.04.2012r.    III przetarg - 16.08.2012r.


Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.


Dodatkowe informacje dot. rokowań można uzyskać w UG Gromadka w pok. Nr 1 lub pod nr tel. 75 738 24 52.

 

 

/-/ Wójt Gminy Gromadka

Dariusz Pawliszczy


www.gromadka.pl


 

 

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ROKOWAŃ

Rokowania przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gromadka

1. Po przybyciu o określonej godzinie uczestników rokowań, Przewodniczący Komisji przekazuje uczestnikom informacje zawarte w ogłoszeniu o rokowaniach, oraz w regulaminie rokowań. Rokowania odbywają się w kolejności jak w ogłoszeniu.


2. Następnie Komisja, w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza kwoty wpłaconych zaliczek,

- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań; Dopuszcza się uczestnictwo pełnomocnika. Pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem i dokument  tożsamości. W przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS, osoba  reprezentująca ten podmiot winna stawić się na rokowania wraz z oryginałem odpisu KRS wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rokowań oraz z dokumentem tożsamości

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

3. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

- nie odpowiadają warunkom rokowań;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

- są niekompletne

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.


4. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.


5. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.


6. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.


7. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.


8. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.


Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.


Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciuSzukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl