Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Stanisławowskiej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.11.2012
Cena: 900.000,00 PLN

 

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY

            ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Stanisławowskiej.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka nr 264/1  o powierzchni  0,3690 ha, obręb Zosinek, KW LE1L/00062942/3 położona w strefie pośredniej miasta, bezpośrednio przy ul. Drzymały,  w bliskim sąsiedztwie ul. Chojnowskiej  i obwodnicy zachodniej. Ulica Chojnowska jest jedną z głównych arterii miejskich, prowadzącą w kierunku centrum miasta i wyjazdu w kierunku Zgorzelca oraz drogi szybkiego ruchu E65 kierunek   Szczecin - Jakuszyce.  Działka w kształcie prostokąta, w jej sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Na działce występuje nieuporządkowana dziko rosnąca zieleń - krzewy, drzewa. Uzbrojenie terenu w ulicy Drzymały:  sieć wodno - kanalizacyjna,  sieć energetyczna, grzewcza, gazowa, deszczowa  i telekomunikacyjna.


Zgodnie z miejscowym planem teren oznaczono symbolem 41U - przeznaczenie podstawowe - usługi komercyjne obejmujące w szczególności usługi dystrybucyjne (handel, transport, łączność, finanse), usługi ochrony zdrowia (w postaci przychodni, poradni, prywatnych gabinetów), usługi renowacyjne o wyspecjalizowanym charakterze (serwisy techniczne), usługi informatyczne, administracja gospodarcza.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy oznaczono symbolem: H20  - zabudowa obiektem wielkopowierzchniowym o pow. sprzedaży powyżej 400 m2, nieprzekraczającej 2 000 m2


Nabywca zobowiązany jest do  rozpoczęcia budowy w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy notarialnej i jej zakończenia w ciągu trzech lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  -  900.000,00 zł + podatek  od towarów   i  usług  VAT

 Wadium  -  90.000,00 zł

 

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 90.000,00 zł do dnia 05.11.2012 r. na konto: Bank PKO -S.A. I  Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109

 

Przetarg odbędzie się  08.11.2012r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8, sala 201.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Szczegółowych informacji na temat; przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  -  Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301;

Danuta Ubych, tel. 767212-292;

oraz organizacji przetargu- Wioletta Mazur, tel. 767212-310.

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

www.legnica.eu

 


 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl