Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości położonej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu w obrębie ulic: Ks. H. Kaczorowskiego i Armii Krajowej.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat Kalisz » Gmina Miasto na prawach powiatu- Kalisz »
Miejscowość: Kalisz
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kalisza
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.10.2012
Cena: 1.310.000,00 PLN

 

Prezydent Miasta Kalisza

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości położonej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu

w obrębie ulic:

Ks. H. Kaczorowskiego i Armii Krajowej.

 

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków m. Kalisza w obrębie geodezyjnym 75-1 Dobrzec  jako działki nr  86/2, 320/5, 321 i 322/1 o łącznej o pow. 5469 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KZ1A/00081428/5  jako własność Miasta Kalisza.


Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wraz z obsługującymi tę zabudowę placami i alejami pieszymi oraz placami parkingowymi.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek 20 pokój nr 36, I piętro w dniu 4 października 2012 roku o godz. 1000

 

 

Cena wywoławcza netto: 1.310.000,00 złotych.

Wadium w kwocie : 170.000,00 złotych.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość posiada  dostęp  do drogi publicznej i sieci infrastruktury technicznej. Przez działkę nr 86/2 przebiega sieć wodociągowa, natomiast przez działki nr 320/5 i 322/1 biegnie ciepłociąg.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec: działka nr 321 przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną - 60MN, działka nr 86/2 objęta jest jednostką 62KS i przeznaczona pod tereny komunikacji samochodowej (place parkingowe), działki: nr 320/5 i 322/1 przeznaczone są pod tereny komunikacji pieszej (place i aleje piesze) - 59KP.


Nieruchomość nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.


Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz właścicieli sieci wodociągowej i ciepłociągu - zlokalizowanych na tej nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie dojścia i dojazdu w celu wykonania niezbędnych konserwacji, modernizacji, naprawy i remontów tej sieci.

 

Dodatkowe informacje:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby  prawnej.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium, które należy  wnieść do dnia 1 października 2012 r.
  4. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem   przetargu.
  5. O wysokości postąpienia  decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może  wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

 

Informacji o przetargu udziela:

Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Ratusz III piętro, pokój nr 60,  tel. 0-62/76-54-364.

 

Więcej informacji:

http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/sn/js60fame.pdf

http://www.kalisz.pl/_portal/

 


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl