Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Czernica »
Miejscowość: Czernica
Ogłaszający: Wójt Gminy Czernica
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.10.2012
Cena: 2 733 586,00 PLN

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości  gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00020340/5

 

Przedmiotem sprzedaży jest: działka nr 312/4 i działka nr 354/65

o pow. ogółem 4,5021 ha   

- cena wywoławcza 2 733 586,00 zł netto

- wadium 273 400,00 zł

- wysokość postąpienia nie mniej niż  27 340,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem na planszy MW-1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Na działce planowana jest budowa 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 4 kondygnacji (w tym poddasze) na 560 mieszkań.  

Nieruchomości położone  w północnej części obrębu Dobrzykowice, w pobliżu dużego osiedla domów jednorodzinnych. Dojazd do nieruchomości prowadzi od strony ulicy Stawowej ( droga do Kiełczówka) drogą asfaltową lub od strony ulicy Widawskiej.  

Działka nr 354/65 ma kształt wąskiego trójkąta ograniczonego z jednej strony ulicą Brylantową z drugiej rowem melioracyjnym. Działka nr 312/4 ma kształt równoległoboku, ograniczonego od południa ulicą Szafirową. Obie działki są oddzielone rowem odprowadzającym wody do rzeki Widawy. Urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg i sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Szafirowej.

Kanalizacja sanitarna - istnieje możliwość podłączenia się do zaprojektowanego rurociągu grawitacyjnego w ulicy Brylantowej. Cały teren na którym położone są działki jest płaski, warunki geotechniczne należy ocenić jako umiarkowanie korzystne, wysoki okresowo poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczenie wznoszonych budynków, brak natomiast innych utrudnień.

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2012 r. o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (sala sesyjna nr 19).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 z adnotacją

wadium działka nr 312/4 i 354/6 Dobrzykowice.


Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 października 2012 r.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

- podatek VAT 23%

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej 550,00  zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, Tel. 71 381 39 26 lub osobiście (pokój nr 11)

 

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

www.czernica.pl

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl