Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna (położonej w Byczynie przy ul. Okrężnej.)


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.12.2020

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej  własność Gminy Byczyna
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona

w Byczynie przy ul. Okrężnej.
 

  

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto

/zł/

Podatek

VAT

%

Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł/

OP1U/00062494/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

413/3

ark. mapy 7, obręb Byczyna

użytek- Bp

 

504

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna zatwierdzonego uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010r. to teren oznaczony symbolem 1MS opisany jako teren zabudowy śródmiejskiej.

 

27.600,00

 

23

 

2.760,00

 

276,00

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędzie się dnia

01 grudnia 2020r. o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

 

1. Nieruchomość zlokalizowana jest na zabytkowym układzie urbanistycznym starego

miasta Byczyny i jest objęta ochroną konserwatorską.

Działka w kształcie nieregularnego wieloboku zlokalizowana na terenach zabudowy

mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi, ale faktycznie

oddziela ją ceglany mur, który zlokalizowany jest na działce.

Od północy działka przylega do murów miejskich.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej.

Z tych powodów możliwość zabudowy działki są ograniczone.

Ponadto przez nieruchomość przebiega linia kablowa niskiego napięcia, która nie jest

przedmiotem sprzedaży, a nabywca będzie zobowiązany do udostępnienia nieruchomości

właścicielowi lub zarządcy linii w celu jej naprawy lub konserwacji.

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępnienia nieruchomości w niezbędnym

zakresie w celu przeprowadzenia remontu murów miejskich zlokalizowanych

na sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 404.

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO 27.600,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

3. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 04 września 2020r

do 24 września 2020r. W terminie do 15 października 2020r. nie złożono wniosku

przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn. zm.).

4. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: nieruchomość posiada ograniczone możliwość

zabudowy, nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej

ani kanalizacyjnej, ma ograniczony dostęp do drogi, który nie jest rzeczywisty,

ogranicza go mur z cegły. Działka oznaczona nr 414 stanowiąca drogę wg

ewidencji gruntów, to w rzeczywistości chodnik służący przejściu do parku miejskiego.

Nieruchomość może jednak stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla właściciela

4.1. Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli działek ewidencyjnych

nr 412 i nr 413/2 (na której zlokalizowane są nieruchomości lokalowe) ark. mapy 7

w Byczynie, które to działki przylegają do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4.2. Właściciele wymienieni w pkt 4.1. zamierzający uczestniczyć w przetargu zobowiązani

są zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 23 listopada 2020r.

do godziny 1500 w sekretariacie (pok. nr 19) Urzędu Miejskiego w Byczynie

oraz wpłacić wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej

nieruchomości tj. 2.760,00zł nie później niż do dnia 23 listopada 2020r.

(liczy się data wpływu na konto).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S.

Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004.

4.3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1 , najpóźniej na 1 dzień przed

wyznaczonym terminem przetargu.

5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

  • małżonkowie - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach

określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości

przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

6. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na

poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej

w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi

w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej

o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej

na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym

niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,

ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator

przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in.

sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,

ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej

przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej

dla ogłoszenia o przetargu.

15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie

opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl