Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 71/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr  71/2020
Gubin, dn. 15.09.2020 r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr dział-ki

Po-wierz-chnia dział-ki

(m2)

Nr

zarządze-nia

Nr KW

Pow. użyt-kowa loka-lu i pow. po-miesz-czeń przy-należ-nych

(m2)

Udział
w czę-ściach wsp
ól-nych nieru-chomości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

żana 23

 

1

 

427

 

402

 

283.2020

z dnia

30.07.2020

 

ZG2K/00004500/2

42,80

11,50

 

- współ-wła-sność w udziale

 

139/1000

 

82.100,00

 

wartość udziału 3.500,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Wojska Polskiego 40

 

4

 

89

 

1263

 

276.2020

z dnia

30.07.2020

 

ZG2K/00004479/5

48,50

18,70

 

- współ-wła-sność w udziale

 

187/1000

 

83.700,00

 

wartość udziału 16.600,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Kosynie-rów 28

 

4

 

56

 

341

 

275.2020

z dnia

30.07.2020

 

 

ZG2K/00004311/0

42,10

12,80

 

- współ-wła-sność w udziale

 

240/1000

 

78.500,00

 

wartość udziału 5.600,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Szkolna 9

 

1

 

343

 

332

 

273.2020

z dnia

30.07.2020

 

 

ZG2K/00004496/0

68,20

23,50

 

- współ-wła-sność w udziale

 

309/1000

 

104.600,00

 

wartość udziału 5.900,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Oświęcim-ska 2

 

5

 

223

 

807

 

271.2020

z dnia

30.07.2020

 

 

ZG2K/00004306/2

55,50

18,90

 

- współ-wła-sność w udziale

 

131/1000

 

90.100,00

 

wartość udziału 5.200,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 15.09.2020 r. do dnia 06.10.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 27.10.2020 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl