Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu garażowego


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin-ul.Sportowa
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA

BURMISTRZ   MIASTA  GUBINA
OGŁASZA
I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
 
na najem lokalu garażowego na okres 3 lat dz. nr 187/10, położonego przy ulicy Sportowej, obręb 2 miasta Gubina.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal garażowy o powierzchni użytkowej 27,05 m2, wchodzący 
w skład nieruchomości położonej w Gubinie przy ulicy Sportowej - działka ewidencyjna nr 187/10 o powierzchni 0,0791 ha. Do najmu przeznacza się jedno stanowisko w lokalu garażowym dwustanowiskowym nr 5.
 
Ustala się wywoławczą stawkę czynszu za najem lokalu garażowego w wysokości 150,00 zł miesięcznie plus należny podatek od towarów i usług (VAT), płatną do 10-go dnia każdego miesiąca.
 
Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 roku  o godzinie 10.00  w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 150,00 zł, co stanowi 100% ceny wywoławczej, w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 października 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. 
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Postąpienie wynosi nie mniej niż 20,00 zł netto.
Umowa z najemcą zostanie zawarta od dnia 01.10.2020 r.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną. 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 10 września 2020 r.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej "Wiadomości Gubińskie", na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl