Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 57/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 57/2020
Gubin, dn. 27.07.2020 r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr dział-ki

Po-wierz-chnia dział-ki

(m2)

Nr

zarządze-nia

Nr KW

Pow. użyt-kowa loka-lu i pow. po-miesz-czeń przy-należ-nych

(m2)

Udział
w czę-ściach wsp
ól-nych nieru-chomo-ści

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (zł)

 

Przeznacze-nie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Gen. Sikorskiego 63

 

1

 

234

 

485

 

71.2020

z dnia

21.02.2020

 

 

ZG2K/00004257/3

51,20

20,90

 

- współ-wła-sność w udziale

 

327/1000

 

86.300,00

 

wartość udziału 9.200,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienioną nieruchomość według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 27.07.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 07.09.2020 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie podpisana umowa notarialna.  
Cena lokalu  mieszkalnego nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomość lokalowa jest obciążona tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl