Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu garażowego na okres 5 lat dz. nr 231/2, położonego przy ulicy Lenino, obręb 3 miasta Gubina.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.09.2020

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

OGŁASZA


I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem lokalu garażowego na okres 5 lat dz. nr 231/2,

położonego przy ulicy Lenino, obręb 3 miasta Gubina.


Przedmiotem przetargu jest lokal garażowy o powierzchni użytkowej 20,00 m?.

Ustala się wywoławczą stawkę czynszu za najem lokalu garażowego w wysokości 1.200,00 zł rocznie plus należny podatek od towarów i usług (VAT),

płatną miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się dnia 3 września 2020 roku  o godzinie 12.00 

w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą

wadium w wysokości 120,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej,

w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin

o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym

w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina

z dnia 5 stycznia 2010 r.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania

się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem

przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się

z dokumentacją formalno-prawną.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji

przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości,

a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem

notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się

na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi

w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania

umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,

w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia

wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie

właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca,

począwszy od dnia 25 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać

w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego

w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem tel. 68 4558141,

w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone

w prasie lokalnej ?Wiadomości Gubińskie?, na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz

na www.przetargi-komunikaty.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl