Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.09.2020

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

O G Ł A S Z A

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

L.p.

Adres

Księga wieczysta

Opis lokalu

Cena wywoławcza lokalu i udziału w gruncie (netto)

 

Wysokość wadium

1

Wyspiańskiego 1/1

dz. nr 162 o pow. 263,00 m? w obrębie 5, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku ? 17/100

 

 

 

ZG2K/00006169/3

Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 52,40 m?, przynależność do lokalu stanowi piwnica o pow. użytkowej 7,90 m?. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z trzech lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

 

Lokal ? 97.100,00 zł

 

wartość udziału w gruncie (17/100)

- 3.200,00 zł.

 

Razem

100.300,00 zł

 

 

10.030,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 03 września 2020 roku o godz. 11.00

w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium

w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą

na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto

PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747,

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało

się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem

faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu,

poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia

nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej

dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca

w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie

poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika,

który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,

od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie

zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia

lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie

wnoszenia.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej

i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie

art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu,

odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca,

począwszy od dnia 25 czerwca 2020.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać

w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,

ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej ?Wiadomości Gubińskie?,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl

oraz na www.przetargi-komunikaty.pl

Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu:

- 25 sierpnia 2020 r. w godz. 14:30 ? 15:00, lokal nr 1 w budynku

przy ulicy Wyspiańskiego 1.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl