Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE Nr GPM- 20 /2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Długie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.07.2020

O  G  Ł  O  S  Z E  N  I  E  Nr GPM- 20 /2020
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z  15 maja 2020 r.
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I ograniczony  przetarg  ustny na  sprzedaż  
dz. nr 302/44 o powierzchni 278 m2 położonej w Długiem.
 
Działka zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu publicznego ograniczonego dla właścicieli i użytkowników wieczystych działek przylegających do zbywanej działki: tj.:16/303; 16/240;16/182, 16/241 i  302/43 -  w związku z utrudnionymi możliwościami do zabudowania działki jako odrębnej nieruchomości ze względu na jej kształt  oraz na możliwość poprawy zagospodarowania kilku działek przyległych.
 
cena nieruchomości -  19.800,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemset).
 
Cena wywoławcza     -  24.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące)
 
Wadium                      -   2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta)
 
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00032987/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich. Zlokalizowana wśród kompleksu zabudowy letniskowej, przy skrzyżowaniu ulicy Porannej z Letniskową. Dojazd drogą gruntową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa letniskowa i tereny zadrzewione. Teren niezagospodarowany, porośnięty trawą. Na działce rosną drzewa powodujące ograniczenie w możliwości zabudowy.
Uzbrojenie - energia, wodociąg i kanalizacja w sąsiedztwie, przez działkę w północnym narożniku przechodzi linia elektryczna. W akcie sprzedaży zostanie ustanowiony zapis o nieodpłatnym dostępie do mediów na rzecz ich właściciela.
 
W dziale III wymienionej wyżej księgi wieczystej jest zapis o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu. 
 
Jednocześnie informujemy, że posiadamy pismo Enea Operator wyrażające zgodę na bezciężarowe odłączenie z ww.  księgi wieczystej - tj. na wykreślenie służebności przesyłu - w przypadku wyodrębnienia zbywanej działki do nowej księgi wieczystej.
 
Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN/ML -zabudowa mieszkaniowo - letniskowa.
Decyzja o warunkach zabudowy dla tego terenu nie została wydana.
 
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. innymi niż wyżej wymieniona służebność przesyłu.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Brak zobowiązań dla nieruchomości 
 
 
°
 
Uwaga
1.Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu oprócz wniesienia wadium 
w określonym  niżej terminie jest przedłożenie AKTUALNEGO dokumentu 
(akt notarialny, aktualny wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów ) potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości o numerach 16/303; 16/240; 16/182, 16/241 i  302/43 sąsiadujących ze zbywaną działką 
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w tut. Urzędzie Miejskim (w punkcie informacji, parter ) do 1 lipca 2020. do godziny 14.00 - dokumenty o których mowa w pkt.2.
3.Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w dniu  8 lipca  2020r.
 
Uwaga
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji  nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargów bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Przetarg odbędzie  się w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (t.j.Dz.U.2014.1380), którzy wpłacą wadium w terminie 1 lipca 2020r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie. 
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu  1 lipca 2020r.                         
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i dowodu tożsamości.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka -- w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. 
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Zgodnie z  art.6 ust.1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej  (t.j.Dz.U.2018r,poz.1044 ze zm.)     -  w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową  w wysokości 17,00zł (część IV  załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia). 
 
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu  na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwionej przyczyny.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 76 36 332 ( pokój nr 32, II piętro ). 
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, w gazecie lokalnej ?Ziemia Strzelecka?, na stronie internetowej Urzędu www.strzelce.pl (BIP) oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl 
 
 
Strzelce Kraj.,dn. 15 maja 2020r.                                             
 
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl