Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE Nr GPM - 19/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Lubicz, Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.07.2020

 

O  G  Ł  O  S  Z E  N  I  E  Nr GPM-19/2020
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
 
          Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczone  przetargi ustne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych.
 
I. Działka nr 179/3  o pow. 659 m2 położona w LUBICZU. 
 
 
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00028121/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Nieruchomość niezabudowana, dotychczas zagospodarowana jako ogród i ogrodzona siatką łącznie z posesją nr 35. Na działce znajdują się nasadzenia ozdobne i drzewa. Działka o kształcie regularnym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, siedliskowa, park, tereny rolne i zadrzewione.  
Przez środek działki przebiega przyłącze wodne doprowadzające wodę do posesji nr 35.
Wzdłuż ulicy nad działką przebiega napowietrzna linia NN, słup z lampą oświetleniową w działce. 
W akcie sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiony stosowny zapis o nieodpłatnym, na czas nieokreślony  dostępie właścicielom mediów w przypadku awarii lub modernizacji. Przy działce znajduje się  słup telefoniczny.
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie  - teren stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej (MU).
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
Wg ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo powiatowe działka sklasyfikowana jest jako RIVb.
 
wartość  nieruchomości -  9.400,00zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta 00/100)
Cena wywoławcza   -     10.000,00zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
Wadium                   -       1.000,00zł (słownie złotych : jeden tysiąc)
 
Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Nabywca przyjmuje   nieruchomość w stanie istniejącym. 
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Brak zobowiązań dla nieruchomości.
 
 
II. Działka nr 160 o pow. 399 m2 położona przy ul. Północnej 45 w Strzelcach Krajeńskich. 
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym, obecnie niezamieszkałym o dużym stopniu zużycia. Ściany z licznymi pęknięciami i ubytkami, zawilgocone i zagrzybione, miejscami grożą zawaleniem. Stropy międzykondygnacyjne pozarywane, instalacje zdekompletowane. 
Fundamenty murowane, ściany nadziemia - kontrukcji szachulcowej, wypełnione cegłą, gliną i trocinami. Stropy: nad piwnicą ceglany, kolebkowy, międzypiętrowe drewniane, wypełnione polepą.
Rok budowy - XIXw. Powierzchnia zabudowy - 125,61m2, powierzchnia użytkowa - 240,75m2 plus piwnica 16,52m2.
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00016686/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wg ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo powiatowe działka sklasyfikowana jest jako B -tereny zabudowy mieszkaniowej.
Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość  przylega bezpośrednio do ul. Północnej. Ze względu na usytuowanie budynków bezpośrednio na granicach działki wszelkie roboty budowlane będą utrudnione. Dlatego też, z prawej strony nieruchomości - od strony działki gminnej nr 156/11 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu, natomiast z lewej strony wszelkie roboty należało będzie uzgadniać z właścicielem działki (osoba fizyczna).
Instalacje - szczątkowe, zdekompletowane.
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie zatwierdzonym uchwałą nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16.10.2014 r. - teren stanowi obszar zabudowy miejskiej (MM).
 
Budynek nie został indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, jest natomiast zlokalizowany na terenie zabytku jakim jest na terenie zabytku jakim jest  zespół  urbanistyczno-krajobrazowego miasta Strzelce Kraj. wpisanego do rejestru zabytków nr  z dnia 7.11,.1957r.  pod numerem 73, decyzją z dn.31.01.1975r. pod numerem rejestru 2172/75 oraz decyzją z dn. 21.10.1976r. pod numerem rejestru KOK-I-7/76. Zespół urbanistyczno?krajobrazowy Strzelec Krajeńskich podlega ochronie prawnej na podstawie art.7 pkt 1 ww. ustawy. Znaczy to, że podejmowanie jakichkolwiek działań na tym terenie  wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego nr 14 
w miejscowości Strzelce Krajeńskie, AZP42-14/108 - osadnictwo z okresu mezolitu epoka kamienia. W związku z powyższym w przypadku wykonania robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności na tym terenie, ma zastosowanie art. 431 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który mówi, że osoba która zamierza realizować te prace jest zobowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji. Zakres tych badań ustala wojewódzki konserwator zabytków. Zgodnie z pismem wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zachodzą okoliczności do rozbiórki przedmiotowego budynku. Obiekt wymaga remontu oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. 
W myśl art. 28 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel lub posiadacz  zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego nie później niż w terminie miesiąca od ich wystąpienia.
Zgodnie z art.107a ust 1 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciel lub posiadacz, który nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500zł do 2000zł.
Modernizacje zabytków oraz adaptacje do nowej funkcji są dopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego, to znaczy winny być one prowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorska. Sam budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje obowiązkiem uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na wszelkie roboty budowlane.  
W sąsiedztwie  działki występuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
 
 
 
wartość  nieruchomości ? 53.400,00 zł (słownie złotych : pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 00/100)
Cena wywoławcza  - 54.500,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset)
Wadium                  -   5.450,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt)
 
Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Do 31.12.2020 roku wyrażono zgodę na zajęcie części działki numer 160 (pas o wymiarach 3m x 6m) na czas prowadzonego remontu tylnej ściany budynku usytuowanego na działce 163/6.
Zobowiązania zgodne z wytycznymi Konserwatora Zabytków.
 
UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji ww. nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Przetargi odbędą się w dniu 9 lipca 2020r. od godz. 10.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu w kolejności podanej wyżej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - t.j. Dz.U. 2017r., poz.2278), którzy wpłacą wadium w terminie do 1 lipca 2020r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie. 
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 1 lipca 2020r.    
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z art.6 ust.l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2019r.,poz.1000 ze zm.) - w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.
 
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, 
w gazecie lokalnej ?Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro), 
nr tel. 95 76 36 332.
 
Strzelce Kraj., dn. 15 maja 2019r.
                                                                                       
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl